Engures novads

Administratīvā komisija

Darbība
  • izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādītājiem administratīvo pārkāpumu protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar LAPK 210.pantu;
  • kontrolē pieņemto lēmumu izpildi, sadarbojas ar  zvērinātiem tiesu izpildītājiem, sniedz ziņas IIIS Integrētai Iekšlietu Informācijas Sistēmai;
  • sagatavo materiālus un pārstāv pārsūdzētos administratīvo pārkāpumu lietu pieņemtos lēmumus tiesā.
Administratīvās komisijas sastāvs:
 
1.komisijas priekšsēdētājs – Rihards Locis;
2.komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Andris Kalnozols;
3.komisijas locekļi:
3.1. Imants Valers, Engures novada Domes izpilddirektors;
3.2. Agnese Ozola, juriste;
3.3. Inese Semeneņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece;
3.4. Baiba Pļaviņa, Engures pagasta pārvaldes vadītāja;
3.5. Normunds Velps, Lapmežciema sporta darba organizētājs;
3.6. Sergejs Kirilovs, Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītājs.
 
adrese:
Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
e-pasts:
 
komisijas sekretāre:
Sanita Valdmane
tālrunis: 
23275918
adrese:
Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113
e-pasts:  
 
komisijas priekšsēdētājs
Rihards Locis
tālrunis: 
26186269
 
Administratīvās komisijas sēdes notiek:
Lapmežciema pagasta pārvaldes telpās, Liepu ielā 2 (katra mēneša otrajā otrdienā)
Smārdē, Engures novada administratīvā centra telpās, Jaunā iela 9 (katra mēneša trešajā otrdienā)
Engures pagasta pārvaldes telpās, Jūras ielā 85 (katra mēneša ceturtajā otrdienā)
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.13
(Grozījumi Engures novada Domes 2012.gada 21.augusta saistošajos noteikumos Nr. 13  "Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi")