Engures novads

Avīze

 
Engures novada pašvaldības informatīvais izdevums
ENGURES NOVADA ZIŅAS
Iznāk reizi mēnesī
Redaktore: Ilze Steriņa
Redakcijas adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., 
Engures novads, LV–3129, Latvija
Tālrunis: 24207283
E–pasta adrese: avize@enguresnovads.lv
Maketētājs: SIA “Tipogrāfija Universums A” 
Iespiests: SIA “Tipogrāfija Universums A” 
Tirāža: 3541 eksemplārs
 
Arhīvs:
 
Kļūdas labojums
Informējam, ka 2018. gada Engures Novada Ziņu jūnija numura publikācijā "Engures novads simtgades dziesmu un deju svētku gājienā" 2. lpp., ieviesusies kļūda. Dziesmu Svētku gājienā piedalījies nevis sieviešu vokālais ansamblis "Tīne", bet Smārdes sieviešu vokālais ansamblis "Randevu". Atvainojamies visiem par radušos pārpratumu.