Engures novads

Avīze

 
Engures novada pašvaldības informatīvais izdevums
ENGURES NOVADA ZIŅAS
Iznāk reizi mēnesī
Redaktors: Kristaps Zaļkalns
Redakcijas adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., 
Engures novads, LV–3129, Latvija
Tālrunis: 63192109, 20219888
E–pasta adrese: kristaps.zalkalns@enguresnovads.lv
Maketētājs: Kristaps Zaļkalns
Iespiests: SIA “Tipogrāfija Universums A” 
Tirāža: 3541 eksemplārs
 
Arhīvs: