Engures novads

Novada avīze

 
Engures novada pašvaldības informatīvais izdevums
ENGURES NOVADA ZIŅAS
Iznāk reizi mēnesī
Redakcijas adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., 
Engures novads, LV–3129, Latvija
E–pasta adrese: avize@enguresnovads.lv
Maketētājs: SIA “Tipogrāfija Universums A” 
Iespiests: SIA “Tipogrāfija Universums A” 
Tirāža: 3541 eksemplārs
 
Arhīvs: