Engures novads

Bāriņtiesa

ENGURES NOVADA BĀRIŅTIESA
 
 
Bāriņtiesas darbības teritorija ir Engures pagasts, Lapmežciema pagasts un Smārdes pagasts.

Engures novada bāriņtiesas juridiskā adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV3113, tālrunis 63180946, e-pasts: barintiesa@enguresnovads.lv
 
Engures novada bāriņtiesa ievēlēta uz pieciem gadiem, kuras sastāvā ir:
 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja Agnese Baranova mob. 22010953
 • Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Inese Semeneņa mob. 24400171
 • Bāriņtiesas locekļi Iveta Čilipāne, Inese Bicāne, Sandra Ozoliņa, Inta Grīnvalde, Rasma Kanska, Ilva Pastore.
 
Engures novada bāriņtiesā Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā pieņem apmeklētājus un iesniegumus bāriņtiesas sekretāre Krista Bērziņa (tālr.63180946)
pirmdienās no plkst.8.30-17.00 (ar pusdienas pārtraukumu no 12.00- 13.00)
otrdienās no plkst.8.30-17.30 (ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12.00-12.30)
trešdienās no plkst.8.30-17.00 (ar pusdienas pārtraukumu no 12.00- 13.00)
ceturtdienās no plkst.8.30- 17.00 (ar pusdienas pārtraukumu no 12.00- 13.00)
piektdienās no plkst.8.30-15.00 (bez pusdienas pārtraukuma)
 
Bāriņtiesā, bāriņtiesas telpās Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, pieņem apmeklētājus un izdara apliecinājumus:
bāriņtiesas priekšsēdētāja Agnese Baranova  
pirmdienās un otrdienās no plkst. 8.30 – 12.00 
ceturtdienās – no plkst. 8.30 – 12.00 un no 13.00 - 16.30.
bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Inese Semeneņa
pirmdienās un otrdienās no plkst. 8.30 – 12.00 
ceturtdienās – no plkst. 8.30 – 12.00 un no 13.00 - 16.30.
  
Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, apmeklētājus pieņem un izdara apliecinājumus bāriņtiesas locekle Ilva Pastore (tālr. 63163230, mob.29348883): 
 
Pirmdienās no plkst. 13.00 – 16.00
Trešdienās no plkst. 9.00 – 12.00
 
Engures novada domes administratīvajā centrā Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, apmeklētājus pieņem un apliecinājumus izdara bāriņtiesas locekle Inese Bicāne (tālr./fakss 63192243): 
 pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00 - 16.30
ceturtdienās – no plkst. 8.00  12.00 un no 13.00 - 16.00.
 
Bērnus pieņem un uzklausa jebkurā darba dienas laikā.

Bāriņtiesa, Latvijas Republikas Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos, Engures novadā sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem. Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.
Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
 • par darījuma akta,  ja darījuma summa nepārsniedz Ls 6000, projekta sagatavošanu - EUR 11,38;
 • par darījuma akta, ja darījuma summa nepārsniedz Ls 6000, apliecināšanu - EUR 7,11;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu - EUR 18,50;
 • par testamenta pieņemšana glabāšanā - Ls 24,- (EUR 34,15);
 • par pilnvaras (izņemot universālpilnvaru) sagatavošanu - Ls 3,- (EUR 4,27);
 • par pilnvaras apliecināšanu - Ls 2,- (EUR 2,85);
 • par paraksta apliecināšanu - Ls 2,- (EUR 2,85);
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – Ls 1,- (EUR 1,42) (par katru lappusi);
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu – Ls 1,- (EUR 1,42) (par katru lappusi);
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana – Ls 0,30 (EUR 0,43) (par katru lappusi);
 • par paziņojuma izsniegšanu – Ls 3,-(EUR 4,27);
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – Ls 3,- (EUR 4,27);
 • par nostiprinājuma lūguma, Zemesgrāmatai, sastādīšanu – Ls 5,- (EUR 7,11);
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - Ls 3,- (EUR 4,27);
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu – 34,- (EUR 48,38)
 • par cita veida dokumenta sastādīšanu – Ls 3,- (par katru lappusi) (EUR 4,27);
Atkarībā no noslogotības, dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā, jo Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

ENGURES NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS
skatīt šeit /DOC fails/