Engures novads

Budžets

Pielikums
                                                                                                                                                Engures novada Domes 25.01.2018.
                                                                                                                                                lēmumam (prot.Nr.1 p.4)
 
Paskaidrojuma raksts par Engures novada pašvaldības 2018.gada budžetu
 
Engures novada pašvaldības 2018.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2018.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.
Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts Engures novada pašvaldības 2018.gada budžets. Tas ir dokuments, kas atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Engures novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumu noteikšanas pamatprincipi paredz piesardzīgu vērtējumu par ekonomiskās situācijas attīstību. Engures novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta. Speciālo budžetu veido Autoceļa fonda ieņēmumu un dabas resursa nodokļa ieņēmumi (pašvaldības daļa).
2018. gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, kā arī nosakot budžetā finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta līdzekļiem. 
 
Pilns paskaidrojumka raksts ŠEIT
 
***