Engures novads

Budžets

Pielikums
Engures novada Domes 21.02.2019.
lēmumam (prot.Nr.)
 
Paskaidrojuma raksts pie Engures novada pašvaldības 2019. gada budžeta
 
Engures novada pašvaldības 2019.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības. 
Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts Engures novada pašvaldības 2019.gada budžets. Tas ir dokuments, kas atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Engures novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumu noteikšanas pamatprincipi paredz piesardzīgu vērtējumu par ekonomiskās situācijas attīstību. Engures novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta. Speciālo budžetu veido Autoceļa fonda ieņēmumu un dabas resursa nodokļa ieņēmumi (pašvaldības daļa).
2019. gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, kā arī nosakot budžetā finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta līdzekļiem. 
 
Pilns paskaidrojumka raksts ŠEIT
Budžeta plāns 2019 ŠEIT
Saistošie noteikumi par Engures novada budžetu 2019 ŠEIT
 
 
*** 
 
 
Pilns paskaidrojuma raksts par Engures novada pašvaldības 2018. gada budžetu ŠEIT
Budžeta plāns 2018. gadam ŠEIT
 
***