Engures novads

Budžets

Paskaidrojuma raksts pie 2020. gada budžeta 
 
Engures novada pašvaldība atrodas Baltijas jūras krastā. Šeit ir labi attīstīta uzņēmējdarbības vide, bet vienlaikus saglabājas lauksaimniecība un lauku ainava. Engures novada pašvaldība aizņem 39790 ha zemes.
 2019.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši bija 7319 iedzīvotāji, bet 2020. gada sākumā bija  7605 iedzīvotāji, saglabājot pozitīvu tendenci iedzīvotāju skaitā.
Pašvaldības galvenā prioritāte ir bērni un jaunieši un izglītības joma, īpaši jaunu ģimeņu ar bērniem, skaits. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem, Engures novadā 59 % no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 18 līdz 62 gadiem.
Latvijā kopumā 2019.gadā salīdzinot ar situāciju 2018.gadā turpinājās iedzīvotāju skaita samazināšanās. 2019.gada sākumā Latvijā dzīvoja 2095549 iedzīvotāju, kas ir par 14193 mazāk kā 2018.gada sākumā. Engures novadā iedzīvotāju vidū pastāv dzimuma sadalījums 48 % vīrieši un 52 % sievietes.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 
Engures novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, izglītība, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. 
 
 
***
Paskaidrojumka raksts 2019. gada budžetam ŠEIT
Budžeta plāns 2019 ŠEIT
Saistošie noteikumi par Engures novada budžetu 2019 ŠEIT
 
 
*** 
 
 
Pilns paskaidrojuma raksts par Engures novada pašvaldības 2018. gada budžetu ŠEIT
Budžeta plāns 2018. gadam ŠEIT
 
***