Engures novads

Būvvalde

 ENGURES NOVADA DOMES BŪVVALDE
 
 Engures novada informē, ka 2014.gada 1.oktobrī spēkā stājās jaunais būvniecības regulējums: Būvniecības likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski maina līdzšinējo būvniecības procesa kārtību. Sk likumu šeit:
 
Darbība
 
Būvvalde veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.
Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesu, ievērojot teritoriālplānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības.
Būvvaldes darbība ir vērsta uz līdzsvarotas vides veidošanu, būvniecības stratēģijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli Engures novadā, vadoties no Engures, Smārdes un Lapmežciema pagastu attīstības plāniem, teritorijas detālplānojumiem, apbūves noteikumiem.
Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas iedzīvotājiem par arhitektūras, pilsētplānošanas, būvniecības un vizuālā noformējuma jautājumiem.
  
 
Būvvaldes nolikums 
 
Būvvaldes pakalpojumi (Pakalpojumu cenrādis)