Engures novads

Paziņojums par projekta LIFE10NAT/LV/000160 “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietekmes uz vidi novērtējuma Hidroloģiskā režīma atjaunošanai05-07-2016

Paziņojums par projekta LIFE10NAT/LV/000160 “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietekmes uz vidi novērtējuma Hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa, aktuālās ziņojuma versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

 Sagatavotā ziņojuma nosaukums: Hidroloģiskā režīma atjaunošana Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa
 
Aktualizētā ziņojuma sagatavošanas datums: 30.06.2016
 
Datums, kad ziņojuma aktualizētā versija iesniegta birojā: 01.07.2016
 
Ierosinātājs: Dabas aizsardzības pārvalde (Reģ. Nr. 90009099027, adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150).
 
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2015. gada 29. janvārī, IVN programma izsniegta 2015. gada 10. jūnijā. Darbs pie ziņojuma sākotnējās redakcijas pabeigts 2016. gada aprīlī, tā sabiedriskā apspriešana notika Smārdes kultūras centrā (19. maijā plkst. 18.00,), Ķemeru vidusskolā (20. maijā plkst. 18.00) un Slampes kultūras pilī (24. maijā plkst. 18.00).
 
Ziņojuma sagatavotājs: Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija sadarbībā ar projekta partneriem Vides risinājumu institūtu un Latvijas Dabas fondu.
 
Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes http://hydroplan.daba.gov.lv/ sadaļā “Rezultāti”.
 
Paziņojums publicēts atbilstoši MK 13.01.2015. noteikumiem Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.
 

<< Atpakaļ