Engures novads

Pziņojums par Dabas pārvaldes paredzētās darbības akceptu01-11-2016

2016.gada 25.oktobrī Engures novada Domē pieņemts lēmums (prot. Nr.11. p.9) par Dabas aizsardzības pārvaldes (reģistrācijas Nr.90009099027, adrese: Baznīcas iela 7., Sigulda, LV-2150) paredzēto darbību hidroloģiskā režīma atjaunošana Zaļā purvā C.1. aktivitāšu teritorijā nekustamajā īpašumā „Ķemeru nacionālais parks” (ar kadastra Nr. 9082 010 0254) Smārdes pagastā Engures novadā, 3.scenārija akceptēšanu.

Paredzētās darbības norises vieta: Engures novada Smārdes pagastā nekustamajā īpašumā „Ķemeru nacionālais parks” ar kadastra apzīmējumu 9082 010 0254.
 
Lēmums pieņemts pamatojoties uz ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, Vides pārraudzības valsts biroja 29.09.2016. Atzinums Nr.11. „Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa” un tajā ietvertajiem ietvertajiem obligātajiem nosacījumiem paredzētās darbības īstenošanai, kā arī sabiedriskā apspriešanas rezultātiem.
 
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pieejams projekta HYDROPLAN mājas lapā: http://hydroplan.daba.gov.lv/public/lat/rezultati/
Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) sagatavotais atzinums par ziņojumu pieejams VPVB mājas lapā: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=2500
Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.enguresnovads.lv un Engures novada Domē, adrese: Jaunā iela 9. Smārde Smārdes pagasts Engures novads, LV-3129.
 
 

<< Atpakaļ