Engures novads

Visā Latvijā iedzīvotājiem sadārdzināsies atkritumu izvešana; Engures novadā - par 2,48 eiro kubikmetrā05-12-2016

Kā informē Engures novada sadzīves atkritumu apsaimniekotājs SIA “Eco Baltia vide”, sakarā ar to, ka Saeima lēmusi būtiski paaugstināt dabas resursu nodokli, no 2017. gada 1. janvāra visā Latvijā pieaugs sadzīves atkritumu apsaimniekošana maksa. Engures novadā sadārdzinājums būs par 2,48 eiro kubikmetrā.

Par grozījumiem atkritumu apsaimniekošanas maksā
 
Pamatojoties uz atklāta konkursa ar ID Nr.TNP 2012/37 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Talsu, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas un Tukuma novados” rezultātiem starp Engures novada pašvaldību un personu apvienību SIA “Kurzemes Ainava” un SIA “Jūrmalas ATU” (pēc reorganizācijas - SIA “Eco Baltia vide”, turpmāk tekstā - Apsaimniekotājs) 2013.gada 27.martā noslēgts līgums Nr. 42/5-57 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Engures novadā (turpmāk tekstā – Līgums).
 
Saskaņā ar Līguma noteikumiem Apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt atkritumu apsaimniekošanas maksas (turpmāk tekstā - Maksa) grozīšanu, iestājoties Līgumā noteiktiem apstākļiem, tajā skaitā – 4.2.2.punktā noteikts, ka maksu var paaugstināt, ja tiek paaugstināts dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu.
 
2016.gada 23.novembrī Saeima gala redakcijā pieņēma grozījumus “Dabas resursu nodokļa likumā” (turpmāk tekstā – Likums). Atbilstoši grozījumiem Likumā no 2017.gada 1.janvāra tiek būtiski paaugstināts dabas resursu nodoklis (turpmāk - DRN), nosakot, ka likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs no EUR 12.00 uz EUR 25.00.
 
Ievērojot augstāk minēto, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas Maksa Engures novada administratīvajā teritorijā būtu nosakāma: EUR 7,16 (esošā maksa) + EUR 2,05 (pieaugums atbilstoši DRN paaugstināšanai) = EUR 9,21 par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neieskaitot PVN.
Jaunās Maksas aprēķins:
  • 1m3 sadzīves atkritumu svars atbilstoši publiskā iepirkuma piedāvājumam – 158 kg jeb 0,158 tonnas;
  • 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums – EUR 13,00 neieskaitot PVN;
  • 1m3 sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugums – EUR 2,05 neieskaitot PVN (ieskaitot PVN - sadārdzinājums būs EUR 2,48).
 
Ievērojot minēto, Apsaimniekotājs lūdz pašvaldību apstiprināt jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas Maksu EUR 9,21 apmērā par 1 m3 (viena kubikmetra) sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neieskaitot PVN, nosakot, ka Engures novada pašvaldības administratīvajā teritorijā Maksa spēkā no 2017.gada 1.janvāra, attiecīgi noslēdzot ar Apsaimniekotāju vienošanos pie Līguma, publicējot informāciju pašvaldības mājas lapā internetā un pašvaldības izdevumā.
 
Ar cieņu,
Direktors Jānis Aizbalts
 
 

<< Atpakaļ