Engures novads

Nākamā Engures novada Domes sēde notiks 16. maijā13-05-2019

Engures novada Domes kārtējā sēde notiks 2019. gada 16.maijā pl.15.00 domes administratīvajā ēkā Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā.

 DARBA KĀRTĪBA:
1. Par nosaukuma „Ķemeru Nacionālais parks” piešķiršanu.
2. Par zemes ierīcības projekta „Aizstrauti”, Engures pagasts, Engures novads, apstiprināšanu.
3. Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pumpuri”, Engures pagasts, Engures novads.
4. Par adrešu piešķiršanu. 
5. Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90500040108 („Liedagas”).
6. Par ceļa servitūta nodibināšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 90500080357 un 90500090426 .
7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 90500070526 un 90500060608.
8. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Mellači”, Klapkalnciems, Engures pagasts, Engures novads.
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma „Paegļi” zemes vienībai 90500050816, Engures pagasts, Engures novads.
10. Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanu Engures novadā.
11. Par  maģistrālo ūdensvadu Mariņu ielā.
12. Par pašpatēriņa zvejas nomas tiesību uz reņģu tīkliem piešķiršanu Engures pagastā 2019. gadam.
13. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
14. Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadali 2019.gadā.
15. Par atsavināmās zemes vienības Avotkalna iela 6, Engure, Engures pagasts,  Engures novads, vērtības noteikšanu.
16. Par Engures novada  2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
17. Par atvaļinājumu Domes izpilddirektoram.
18. Par īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Cerības” un “Asari” īrniekiem.
19. Par ūdens, kanalizācijas un apkures tarifiem pansionātā “Rauda”.
20. Par noteikumu  “Par dalības nodrošināšanu un tirdzniecības norisi PASĀKUMA „JŪRAS SVĒKI” GADATIRGŪ 2019. gada 13. jūlijā Engurē “ Auniņparka estrādē” un “ENGURES TIRDZIŅA” teritorijās” apstiprināšanu.
21. Par kompensāciju F. Miščenko.
22. Par jauniešu projektu apstiprināšanu.
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Lapmežciema pagasta sporta biedrībai „Lapmežciema Vikings” projekta „ Vingrošanas punktu izveide Lapmežciema pagasta pludmalēs – Lapmežciemā, Ragaciemā, Bigauņciemā”  realizēšanai.
24. Par finansējuma piešķiršanu florbola nometnei.
25. Par pilnvarojumu Engures novada pašvaldības policijai.
26. Par patapinājuma līguma slēgšanu.
27. Par grozījumiem saistošajos  noteikumos Nr.9 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Engures novadā izvietošana un noformēšana”.
28. Par sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā un grozījumiem nolikumā.
29. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Engures pagasta biedrībai „Moirunams” projekta „Lāčupītes labsajūtas dārzs” realizēšanai. 
30. Par dotāciju Engures Ostas pārvadei projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” Nr.EST-LAT55 “ESTLAT Harbour”.

<< Atpakaļ