Engures novads

Nākamā Engures novada Domes sēde notiks 19.martā16-03-2020

Engures novada Domes kārtējā sēde notiks 2019.gada 19.martā plkst.15.00 domes administratīvajā ēkā Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā

 DARBA  KĀRTĪBA:
1. Par Tautas deju kolektīvu vasaras satikšanās festivāla “Soļi Smiltīs” nolikuma  apstiprināšanu.
2. Par Engures novada bāriņtiesas 2019.gada pārskata ziņojumu.
3. Par Latvijas Petankas sporta federācijas  iesnieguma izskatīšanu.
4. Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā.
5. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu Stadiona iela 41-6, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads.
6. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu “Cērkstes skola” -1, Smārdes pagasts, Engures novads.
7. Par  nekustamo īpašumu:  “Ezernieki” dzīvoklis Nr.3, “Ezernieki” dzīvoklis Nr.4, “Ezernieki” dzīvoklis Nr.5, “Ezernieki” dzīvoklis Nr.7, “Ezernieki”, Engures pagasts, Engures novads, nodošanu atsavināšanai.
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemi „Pūpoli”, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov.
9. Par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Spāriņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90500060178.
10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Norzemnieki” un „Andreji”, Lapmežciema pag., Engures nov. 
11. Par dāvinājuma pieņemšanu.  
12. Par zemes lietošanas mērķiem Silnieku ielā.
13. Par dzīvojamās mājas Jūras iela 23, Engure, Engures pagasts, Engures novads,  izslēgšanu no pašvaldības bilances.
14. Par zemes nomas līguma grozīšanu Jūras ielā 62B, Engure, Engures pagasts, Engures novads.
15. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam „Alises”, kadastra Nr. 9066 004 0033.
16. Par adreses Erkalni, Smārdes pag., Engures nov. piešķiršanu.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunkārkliņi”, Smārdes pagasts, Engures novads.
18. Par zemes nomu.
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma „Tīle” Smārdes pagasts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0155.
20. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu.
21. Par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Avotkalna iela 12 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90500050452.
22. Par biedrības “Jahtklubs Engure” iesniegumu.
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam ”Veldes”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads.
24. Par zemes gabala atdalīšanu no īpašuma „Raudas”  Smārdes pagasts Engures novads.
25. Par grozījumiem Engures novada Domes 21.08.2012. saistošajos noteikumos Nr.13 “Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”.
26. Par  maģistrālo ūdensvadu Lapmežciema Ozolu ielā.
27. Par pašvaldības SIA” Krants” 2019. Gada pārskata apstiprināšanu.
28. Par Pašvaldības SIA „Šlokenbekas pils” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
29. Par SIA „Smārdes industriālais parks” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
30. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
31. Par kustamās mantas atsavināšanu.
32. Par izmaiņām Engures novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
33. Par komandējumu uz Kaļiņingradu.
34. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 1C Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā (kadastra apzīm.9082 004 1090) atsavināšanu.
35. Par zvejas rīku piešķiršanu komerciālajai zvejai Rīgas jūras līcī 2020. gadam Engures pagastā.
36. Par piedalīšanos projektu konkursā.
37. Par atvaļinājumu Domes priekšsēdētājam.
38. Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas Peugeot PARTNER  norakstīšanu.
 

<< Atpakaļ