Engures novads

Nākamā Engures novada Domes sēde notiks 20. jūnijā18-06-2019

Engures novada Domes kārtējā sēde notiks 2019. gada 20. jūnijā pl. 15.00 domes administratīvajā ēkā Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā

DARBA  KĀRTĪBA:
1. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu Rosmes iela 9, Engure, Engures pagasts, Engures novads
2. Par saistošo noteikumu „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Engures novadā” apstiprināšanu.
3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Lapmežciema Sporta kompleksā.
4. Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā.
5. Par zemes īpašuma „Stīpnieki” Smārdes pagasts, Engures novads sadalīšanu.
6. Par zemes gabala atdalīšanu no īpašuma „Industriālais parks”  Smārdes pagasts Engures novads.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zvirbuļi”,  Smārdes pagasts, Engures novads.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Veclīči”, Smārdes pagasts, Engures novads.
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Strautiņi”, Plieņciems,  Engures pagasts, Engures novads.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Vaivari”, Ķesterciems,  Engures pagasts, Engures novads.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Vizuļi”, Engure,  Engures pagasts, Engures novads.
12. Par zemes lietošanas mērķu maiņu Engures novadā.
13. Par adrešu piešķiršanu.
14. Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Katrīnas muiža”, Plieņciems, Engures pagasts, Engures novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90500070290 sadalīšanai.
15. Par zemes gabala Jaunā iela 8, Ragaciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, ar kadastra apzīmējumu 90660010024 nomu.
16. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
17. Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Silnieki”, Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90500060185.
18. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam.
19. Par Engures novada domes pansionāta “Rauda” debitoru parādu izslēgšanu no uzskaites (dzēšanu).
20. Par apkures tarifu apstiprināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās “Asari” un “Cerības”.
21. Par  nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām Engures novadā.
22. Par Grozījumiem Engures novada pašvaldības darbinieku štatu sarakstā   no 01.07.2019.
23. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Industriālais parks”, Smārdes pagasts, Engures novads. 
24. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Industriālais ceļš trīspadsmit”, Smārdes pagasts, Engures novads.
25. Par pašvaldības dzīvokļa „Grebji”-4, Smārdes pagastā, Engures novadā nodošanu atsavināšanai.
26. Par pašvaldības dzīvokļa „Grebji”-5, Smārdes pagastā, Engures novadā nodošanu atsavināšanai.
27. Par nekustamā īpašuma „Loka ceļš viens A” ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0330 Smārdes pagastā, Engures novadā atsavināšanu.
 

<< Atpakaļ