Engures novads

Nākamā Engures novada domes sēde notiks 22. augustā19-08-2019

Engures novada Domes kārtējā sēde notiks 2019. gada 22. augustā pl. 15.00 domes administratīvajā ēkā Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā

DARBA  KĀRTĪBA:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Valgumi”,  Smārdes pagasts, Engures novads.
2. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
3. Par  pašvaldībai piederošās zemes vienības „Pie Bļodniekiem“ Smārdes pagasts, Engures novads, nodošanu atsavinšānai.
4. Par  pašvaldībai piederošā īpašuma Šlokenbekas iela 9A, Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads, nodošanu atsavinšānai.
5. Par zemes lietošanas mērķu maiņu.
6. Par Zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma „Vizuļi”, Engure, Engures pagasts, Engures novads apstiprināšanu.
7. Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mākari”, Engures pagasts, Engures novads.
8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam„Loka ceļš viens A”, Smārdes pagasts, Engures novads.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
10.   Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu “Cērkstes skola” -1, Smārdes pagasts, Engures novads.
11. Par  maksas pakalpojumu apstiprināšanu Engures Saieta nama parkā.
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam „Zaļumi” Smārdes pagasts, Engures novads.
13. Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ramsti”, Engures pagasts, Engures novads.
14. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 906600106508001.
15. Par grozījumiem Engures novada Domes 19.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Engures novadā”.
 
 

<< Atpakaļ