Engures novads

22.janvāra janvāra Domes sēdes darba kārtība17-01-2013

Engures novada Domes kārtējā sēde notiks 2013. gada 22.janvārī plkst.15:00 Engures novada Domes administratīvajā ēkā „Pagastmājā”, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā.

 Sēdes DARBA KĀRTĪBA:
1.     Par grozījumu 18.10.2011. Engures novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 25 „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā” pieņemšanu.
 
2.     Par grozījumiem Engures novada Domes 12.22.2009.Saistošajos noteikumos Nr.57 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”.
 
3.     Par biedrības “Labklājībai” iesnieguma izskatīšanu.
 
4.     Par Engures novada domes 25.09.2012. lēmuma Nr. 9 p.6 grozīšanu.
 
5.     Par detālplānojuma pirmās redakcijas īpašumiem „Ērgļi” (apz.kad.Nr.9066 004 0642), „1.šķērsiela 12” (apz.kad.Nr.9066 004 0378),  “Āmuļi” (apz.kad.Nr.9066 004 0643),  “Palienas” (apz.kad.Nr.9066 004 0374), “Cimdenieki” (apz.kad.Nr.9066 004 0597), “Esserti” (apz.kad.Nr.9066 004 0428) , “Birzmaļi” (apz.kad.Nr.9066 004 0380), “Trijotnes” (apz.kad.Nr.9066 004 0481),
 
“Jūraslīči” (apz.kad.Nr.9066 004 0420), “Ozolu iela 25” (apz.kad.Nr.9066 004 0438)Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, nodoša sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 
6.     Par Zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nepieciešamību nekustamajam. īpašumam „Indrāni”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads.
 
7.     Par adrešu piešķiršanu Engures novadā.
 
8.     Par nosaukuma un adreses maiņu zemes vienībai „Karinas”, Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads.
9.     Par zemes vienības platības Plieņciema ciema ceļš Plieņciemā, kadastra apzīmējums 9050 007 0153, precizēšanu.
 
10. Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim.
 
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu par nekustamo īpašumu
 
„Ziemeļi”, Smārdes pagastā, Engures novadā.
 
12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
 
13. Par zvejas rīku sadali.
 
14. Par komunālo maksājuma parāda dzēšanu.
 
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 
16. Par pakalpojumu tarifu apstiprināšanu  nometnēm Engures vidusskolā un Apšuciema skolā.
 
17. Par telpu nomas maksu  Saieta namā Engurē.
 
18. Par Engures novada Engures pagasta pārvaldes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.
 
19. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījums.
 
20. Par Engures novada  budžeta izpildes uz 31.12.2012.g. pārskata apstiprināšanu.
 
21. Par Engures novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.
 
22. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam.

<< Atpakaļ