Engures novads

Paziņojums par zemesgabala izsoli Milzkalnē07-09-2015

Paziņojums par zemesgabala, kadastra apzīmējumu 9082 002 0261, daļas Milzkalnē, Smārdes pagastā Engures novadā nomas tiesību izsoli.

Engures novada dome izsludina zemesgabala „Milzkalnes centrs”, ar kadastra apzīmējumu 9082 002 0261, daļas 0,55 ha platībā, Milzkalnē, Smārdes pagastā Engures novadā ar apbūves tiesībām, nomas tiesību izsoli.
 
Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli 40 EUR, sākumcena 120 EUR.
 
Pretendentiem pieteikumus jāiesniedz līdz 2015.gada 16.septembrim plkst.11.00, Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, LV-3129, Dalības maksa un drošības nauda veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Domes kontu bankā A/S „SEB banka”, konts Nr.:LV40UNLA0032011130911 vai skaidrā naudā Domes kasē.
 
Kontaktpersona: Imants Valers tālr.29272665.
 
 

<< Atpakaļ