Engures novads

Domes stipendija

  
 

Engures novada pašvaldība 2014. gadā nodibināja Engures novada pašvaldības stipendiju. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē pašvaldības atbalstāmajās studiju un mācību specialitātēs.

 
Stipendijas paredzētas: Visu akreditēto Latvijas augstskolu pamatstudiju 1. kursa studentiem no Engures novada.
Stipendiju skaits: 2.
Stipendijas apjoms: 1 600 EUR/ akad. gadā jeb 160 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma.
Komisijas sastāvs: Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Engures novada domes izpilddirektors Imants Valers, Engures novada sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste Ilze Steriņa,  Engures novada pašvaldības Stipendiju fonda ziedotāju pārstāve, SIA "Līgo auto" īpašniece Anna Ramoliņa, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.
 
 
Stipendijas pamatuzdevumi:
 • Veicināt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Engures novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Engures novada pašvaldību, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem.
 • Palielināt prestižas un konkurētspējīgas augstākās izglītības iegūšanas iespējas.
 • Palielināt Engures novada jauniešu motivāciju mācīties un sasniegt augstus mācību rezultātus vidusskolā un vēlāk arī augstākajā mācību iestādē.
 • Veicināt lokālpatriotismu un izglītotās jaunatnes daļas atgriešanos Engures novadā pēc augstākās izglītības iegūšanas.
Prasības stipendijas pretendentiem. Pretendēt drīkst personas, kuras:
 1. Ieguvušas vispārējo vai vidējo izglītību, uzsākušas mācības vidējās speciālās mācību iestādēs vai augstskolā 2019./2020. ak. gadā un nav vecākas par 24 gadiem,
 2. Uzrādījušas labas un teicamas sekmes mācībās (vidējā atzīme 7,5 un augstāk, centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis); centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis). Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot arī 12. klases sekmju izrakstu (liecību).
 3. Mācās vidējā speciālā mācību iestādē vai studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā,
 4. Ir deklarējušies Engures novadā ne mazāk kā vienu gadu
 5. Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai.
 6. Uzrakstīta brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”
 7. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu.
Pašvaldības atbalstāmās studijas specialitātes Engures pašvaldības stipendijai prioritāte:
1) inženiertehniskās specialitātes;
2) eksaktās specialitātes;
3) medicīnas specialitātes;
4) pašvaldībai nepieciešamās specialitātes.
 
Lai pieteiktos stipendijai, studējošajiem jāiesniedz:
 • elektroniska tiešsaistes veidlapa www.fonds.lv sadaļā “Pieteikties stipendijai”;
 • divas rekomendācijas vēstules – no skolotājiem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c.;
 • CV jeb Curriculum Vitae (EUROPASS formā);
 • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu;
 • citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.
Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.
 
Stipendiāti:

2019./2020. akad. g. – Nikola Ošniece
2018./2019. akad. g. – Helēna Skuja un Anna Krūmiņa
2017./2018. akad. g. – Katrīna Silva Mierkalne un Aija Krūze
2016./2017. akad. g. – Jānis Rozenštams
2015./2016. akad. g. – Toms Lācis
2014./2015. akad. g. – Andrejs Andris Jencis un Klaudija Gadišķe
 
Pieteikšanās stipendijām nākamajā akadēmiskajā gadā noritēs 2020. gada septembrī. 
 
 
 Stipendijas NOLIKUMS:
 Pieteikšanās stipendijai ŠEIT:
 
 
Par Engures novada stipendiju LTV sižetā: