Engures novads

Domes stipendija

  
 
Kopš 2014. gada, sadarbojoties Engures novada pašvaldībai ar vietējiem uzņēmējiem un Latvijas Universitātes fondu, mūsu novada skolēniem un studentiem ir iespēja pretendēt uz stipendijām.
Engures novada pašvaldība 2014. gadā nodibināja Engures novada pašvaldības stipendiju. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē Pašvaldības atbalstāmās studiju un mācību specialitātēs. Šogad paredzēts izsniegt 2 stipendijas. 2017./2018. akad. g. stipendiāti bija Katrīna Silva Mierkalne un Aija Krūze.
 
Stipendijas pamatuzdevumi:
 
  • Veicināt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Engures novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Engures novada pašvaldību, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem.
  • Palielināt prestižas un konkurētspējīgas augstākās izglītības iegūšanas iespējas.
  • Palielināt Engures novada jauniešu motivāciju mācīties un sasniegt augstus mācību rezultātus vidusskolā un vēlāk arī augstākajā mācību iestādē.
  • Veicināt lokālpatriotismu un izglītotās jaunatnes daļas atgriešanos Engures novadā pēc augstākās izglītības iegūšanas.
Prasības stipendijas pretendentiem. Pretendēt drīkst personas, kuras:
 
1. Ieguvušas vispārējo vai vidējo izglītību, uzsākušas mācības vidējās speciālās mācību iestādēs vai augstskolā 2018./2019. ak. gadā un nav vecākas par 24 gadiem,
2. Uzrādījušas labas un teicamas sekmes mācībās (vidējā atzīme 7.5 un augstāk, centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis); centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis). Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot arī 12. klases sekmju izrakstu (liecību).
3. Mācās vidējā speciālā mācību iestādē vai studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā,
4. Ir deklarējušies Engures novadā ne mazāk kā vienu gadu.
5. Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai.
6. Uzrakstīta brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”
7. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu.
 
 
Pašvaldības atbalstāmās studijas specialitātes Engures pašvaldības stipendijai prioritāte:
  • inženiertehniskās specialitātes;
  • eksaktās specialitātes;
  • medicīnas specialitātes;
  • pašvaldībai nepieciešamās specialitātes.
 
Vienas stipendijas apjoms: EUR 1 600 - EUR 160 mēnesī, 10 mēnešus (septembris 2018-jūnijs 2019) atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma. 
 
 
Komisijas sastāvs: Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Engures novada pašvaldības Stipendiju fonda ziedotāju pārstāvji - Engures novada domes izpilddirektors Imants Valers un Andris Kalnozols, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.
 
Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.
 
2018./2019. akad. gadā pieteikšanās noris no 3. līdz 30. septembrim.
 
Stipendijas NOLIKUMS:
 Pieteikšanās stipendijai ŠEIT:
 
 
Par Engures novada stipendiju LTV sižetā: