Engures novads

Projekts "Active Age"

 
„Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos“ (ACTIVE AGE)
 
Projekta galvenais mērķis:
Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties darba tirgū pirmspensijas vecuma (55+) bezdarbniekiem un pensionāriem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un izmantot tās papildu ienākumu gūšanā.
 
Projekta apakšmērķi:
1) Pilnveidot praktiskās iemaņas un zināšanas personām 55 + saskaņā ar vietējā darba tirgus vajadzībām;
2) Pilnveidot pašcieņu, pašapziņu un motivāciju senioriem vecumā 55 +;
3) Izveidot Setomaa, Engures un Apes senioru pārrobežu sadarbības tīklu.
 
Projekta rezultāti:
Projekta rezultātā Setomaa, Engures un Apes kopienas ir kļuvušas spēcīgākas, jo līdz ar nodarbinātības paaugstināšanos un ienākumiem, uzlabojusies arī vietējo iedzīvotāju 55 + sociālā labklājība. Apmēram 100 senioriem ir izveidojusies labāka piekļuve vietējam darba tirgum, jo viņi ir apguvuši jaunas prasmes un zināšanas, ņemot vērā vietējo uzņēmēju reālās vajadzības. Vairāki cilvēki ir paaugstinājuši pašapziņu un motivāciju piedalīties darba tirgū un ir mācījušies no citu cilvēku pieredzes, kas atrodas tādā pat situācijā. Izmantojot Setomaa, Apē un Engurē dzīvojošo cilvēku potenciālu kopienas uzlabos savstarpējo saskarsmi starp paaudzēm un ietekmēs to sociālo kapitālu.
 
Projekta partneri:
1) NVO “Setomaa Pagastu Apvienība”, Igaunija (vadošais partneris)
2) Apes novada dome, Latvija
3) Engures novada dome, Latvija

Projekta kopējais budžets: 167 919,36 EUR,
no tā Apes novada domes budžets: 52 151.00 EUR
ERAF finansējums 85% jeb 44 328.35 EUR
Valsts finansējums 5% jeb 2607.55 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 5215.10 EUR
 
Projekta darbības laiks
01.03.2016. līdz 28.02.2018.
 
Kontaktinformācija
Alise Indriksone , tel. +3712 63192109, e-pasts: Alise.Indriksone@enguresnovads.lv
 
Aktivitātes tiek realizētas Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros