Engures novads

Engures Mūzikas un mākslas skola


Mājas lapa:
 
Adrese: Skolas ielā 10A, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV–3113
Tālr. 63161384
e-pastsenguresmms@enguresnovads.lv    
Direktore: Ina Ineta Gailāne
Tālr. +371 26595653
Lietvede: Anda Jence, skola 63161384
Direktora vietniece programmā "Vizuāli plastiskā māksla" Agita Pumpure
 
 Vēsture:
Engures Mūzikas un mākslas skolas aizsākums ir deviņdesmitie gadi, kad ar Tukuma rajona padomes un vietējās pašvaldības atbalstu tiek dibināta Engures Mākslu skola.
 
Par skolas dzimšanas dienas datumu kļūst 1994. gada 7. janvāris.
 
2002. gadā skola tiek pārdēvēta par Engures Mūzikas un mākslas skolu.
 
Par skolas otro dzimšanas dienu tiek dēvēts 2009.gada 6.februāris, kad skola iegūst savas patstāvīgās telpas, saņemot kā 15-tās gadadienas jubilejas dāvanu jaunu skolas ēku, celtu tieši skolas vajadzībām.
 
Skola akreditēta līdz 2021. gadam. Tā ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kur skolēni mācās saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmām, kuras licencētas līdz nenoteiktam laikam.
 

Galvenie skolas uzdevumi

 1. Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmesmūzikā un mākslā.
 2. Sagatavot audzēkņus un radīt motivāciju turpināt izglītoties ar mūziku, mākslu un kultūru saistītās izglītības iestādēs.
 3. Sekmēt audzēkņu veidošanos par estētiski domājošu, radošu un atbildīgu personību, kas spēj radīt idejas, tās izteikt vizuāli un mūzikā, novērtēt un analizēt pašu un citu radīto, profesionāli orientēties mākslas pasaulē.
 4. Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā.
 5. Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību.
Engures Mūzikas un mākslas skola piedāvā:
 • Profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla”- mācību ilgums- 7 gadi:
zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana un mākslas valodas pamati, burtu mācība.
Izvēles priekšmeti: tekstils, keramika, ādas plastika,grafika, koktēniecības pamati, porcelāna un stikla apgleznošana, datorgrafika.
 
 • Mākslas programmas pedagogi: 
Agita Pumpure (kompozīcija, tekstils), Jolanta Balode (zīmēšana, gleznošana, burtu mācība, grafika), Egils Neihofers (kompozīcija, datorgrafika, koktēlniecības pamati), Inita Eglīte (ādas plastika), Velga Melne (keramika, veidošana, porcelāna apgleznošana, mākslas valodas pamati).
 
 • Profesionālās ievirzes programmas „Mūzikā”:
Klavierspēle, Vijoles spēle - mācību ilgums 8 gadi
Kokles spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle un Sitaminstrumentu spēle- mācību ilgums 6 gadi
 
 • Mūzikas programmas pedagogi:
Kaira Egle, Iveta Ingevica-Bērziņa, Elīna Šteinharde-Kumalāne, Ina Ineta Gailāne (klavierspēle), Madara Liepiņa (vijoles spēle), Gita Andersone (kokles spēle), Dace Pētersone (flautas spēle),  Ilmārs Melderis (sitaminstrumentu spēle),  Uldis Folkbergs (klarnetes, saksofona spēle), Arnita Freināte, Elīna Šteinharde-Kumalāne (mūzikas mācība un teorija, kompozīcija), Sandra Kārkliņa (koncertmeistare).
 
Interešu izglītības programmas:
 • Vizuāli plastiskā māksla bērniem no 6 g.v.
 • Mūzikas studija bērniem "Ritmika" no 5-6 g.v. (Arnita Freināte)
 • Ģitārspēles  pamati  no 10-18 g.v. un pieaugušajiem  (Normunds Priednieks)
 • Vokālā studija no 6-18 g.v. (Inora Sproģe)
 • Gleznošanas studija pieaugušajiem (Jolanta Balode)
 • Skolā darbojas pop-grupa "JāņMārtiņi" (Iveta Ingevica-Bērziņa)
Aktuālākie pasākumi 2020./2021. mācību gadā
 • Profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu  audzēkņu Valsts konkurss Latvijas Mūzikas skolām.
   
 • Valsts konkurss mākslas un dizaina izglītības programmu profesionālās ievirzes audzēkņiem Latvijas Mākslas skolām.
Audzēkņu uzņemšana
Katru pavasari un rudeni skola gaida jaunos audzēkņus, kuri vēlētos apgūt kādu no piedāvātajām programmām.
 
Nāc, un piedalies! Esi viens no tiem,
kurš var un prot mazliet vairāk kā citi.