Engures novads

Engures PII "Spārīte"

 
 
Mūsu moto:
 
Mēs mācamies: Pazīt visus saules starus kā ābecē burtus,
Rakstīt gaisā un ūdenī ar pirkstu kā zīmuli,
Saklausīt putnu valodu. Puķu valodu.
Saskaitīt gailenes. Saskaitīt zemenes. Dalīt riekstus.
 
Zīmēt ar ūdens un varavīksnes krāsām.
Vingrot vējam uz mazā pirkstiņa.
Spēlēt pikošanos, skriet sunīšus, paslēpes spēlēt.
 
Dziedāt un dancot kā odam, kā sienāzim.
Konfekšmācību, kūkniecību,mākoņmācību.
Klausīties kā zāle dīgst un vēl, un vēl...
/ M. Laukmane /
 
 
Adrese:
Skolas iela 10
Engure,Engures pagasts,
Engures novads
LV 3113
Tālrunis: 63161637 un 26565059
e-pasts: sparite@enguresnovads.lv
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 7.00 – 19.00
 
 
Vēsture:
Engures bērnudārzs „Spārīte” dibināts 1986.gada 19.decembrī, bet bērnus sāk uzņemt ar 1987. gada 2. martu.
Sākotnēji Engures bērnudārzs „Spārīte” ir zvejnieku kolhoza „Padomju zvejnieks” pārvaldījumā. 1992.gadā, līdz ar kolhoza „Padomju zvejnieka” reorganizāciju, Engures bērnudārzs „Spārīte” darbojas Engures pagasta pašvaldības pakļautībā.
1999.gadā, pamatojoties uz 26.10.1999 MK Noteikumiem Nr.367, mainīts iestādes nosaukums no bērnudārza „Spārīte” uz Pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte”
 
1993. gadā Engures pagastā samazinoties bērnu skaitam, iestādē atbrīvojas brīvas telpas un tajās tiek izvietota Engures Mūzikas skola, savukārt 2009. gada februārī šīs pašas telpas tiek atbrīvotas, jo Engurē tiek uzcelta jauna Mūzikas un Mākslas skola.
Pamatojoties uz Engures pagasta padomes 2000.gada 26.oktobra sēdes lēmumu Nr.9 p.1 „Par pirmsskolas izglītības iestādi „Spārīte”, ar 2000.gada 1.decembri iestāde nodota Engures vidusskolas valdījumā. No 2000.gada 1.decembra līdz 2007.gada 1.jūlijam iestāde darbojās Engures vidusskolas pakļautībā kā Engures vidusskolas pirmsskolas grupas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta (4), „Izglītības likuma”17.p. un 23.p.(2), 24.p.,2007.gada 17.aprīļa Engures pagasta padomes sēdes protokolu Nr.5 p.6 ar 2007.gada 1.jūliju no Engures vidusskolas tiek atdalītas pirmsskolas izglītības bērnu grupas. Ar 2007.gada 1.jūliju izveidota Pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte”, kas darbojas pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējas izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Iestādes nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem kā patstāvīga pašvaldības iestāde, kas ir kā juridiska persona ar savu zīmogu ar mazo valsts ģerboņa attēlu un norēķinu kontu bankā, juridisko adresi, reģistrētu izglītības iestāžu reģistrā Izglītības likumā noteiktā kārtībā un termiņos, saskaņojot ar Tukuma rajona izglītības pārvaldi un Izglītības un zinātnes ministriju.
 
Iestādes mērķis:
Palīdzēt bērnam noticēt sev, apzinātie sevi, gūt panākumus, izteikt sevi radošā darbībā, būt atsaucīgam, iejūtīgam, līdzjūtīgam, sagatavot pamatizglītības programmas apguvei.
 
Iestāde īsteno:
Vispārējo izglītības programmu (kods 01011111)
 
Interešu izglītības pulciņi:  Interešu pulciņi-Angļu valoda.Svešvalodu mācību centrs "Cita klasīte" skolotāja Lolita Dreiberga.
Kopumā iestādē ir 99 bērni.
Iestādē darbojas 5 grupas, kuras apmeklē bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem, kopumā iestādi apmeklē 107 bērni.
 
Iestādē strādā radošs un atraktīvs kolektīvs, kas rotaļu veidā palīdz pirmsskolas vecuma bērniem apgūt lielās dzīves skolas gudrības. Kopīgās rotaļās izzinām dabu un apkārtējo pasauli, iepazīstamies ar grāmatu pasauli, attīstam valodu, iepazīstamies ar skaitļu pasauli, iepazīstamies ar latviešu tautas folkloru un tradīcijām.
 
Vadītāja: Sandra Ozoliņa
Izglītības metodiķe: Solveiga Leitarte
Iestāde īsteno: Vispārējo izglītības programmu kods-01011111
Skolotājas: Gita Misjuro, Laura Zēberga, Līga Liestiņa, Anita Rozenburga, Gila Trapāne, Iveta Andersone, Dace Balode, Indra Ābele, Dace Novika, Liene Trapāne
Logopēde - Andžella Gintere
Skolotāju palīgi: Inta Kundziņa, Dace Araka, Renalda Mitrofānova, Aelita Antiņa. Santa Ķiršakmene.
Medicīnas māsa: Inta Zaļuma
Apkopēja: Baiba Busargina
Strādnieks: Sandijs Kodoliņš
 
Tradīcijas iestādē:
☼ Sporta izpriecas
☼ Muzicēšana
☼ veselības diena
☼Tematiskas pasaku pēcpusdienas un rīti
☼ Gadskārtu ieražu atzīmēšana ( Miķeļi, Mārtiņi, Meteņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Ģimenes diena u.c)
☼ Tematisku izstāžu rīkošana
☼ Sadarbība ar novada iestādēm,
☼ Dažādi konkursi un koncerti
☼ Izlaidums
☼ Zinību diena
☼ Teatralizētu uzvedumu organizēšana
 
Visās Engures novada izglītības iestādēs pirmsskolas vecuma bērni 5 - 6 gadu vecumā, kā arī skolā 1.-9.klases skolēni saņem brīvpusdienas.