Engures novads

Iesniegumu veidlapas

Iesniegumu veidlapas:

 1. Iesniegums novada domei 
 2. Iesniegums būvvaldei 
 3. Iesniegums par nekustamā īpašuma plānoto (atļauto)izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam 
 4. Iesniegums detālplānojuma ierosināšanai 
 5. Pieteikums zemes ierīcības projekta izstrādei 
 6. Iesniegums Civiālās aviācijas aģentūrai 
 7. Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 
 8. Iesniegums rakšanas darbu atļaujas saņemšanai 
 9. Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem 
 10. Iesniegums koku ciršanai 
 11. Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi - fiziskām personām
 12. Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi - juridiskām personām
 13. Iesniegums par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
 14. Iesniegums par atbalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai ārkārtējās situācijas laikā
 15. Iesniegums jaunieša pieteikšanai nodarbinātības pasākumiem

Būvniecībai veidlapas:
 
Engures novada būvvaldes Būvniecības iesniegumu, 
paskaidrojumu rakstu, apliecinājumu karšu veidlapas. 
 
02.09.2014. MK Noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" veidlapas:
4. Paskaidrojums raksts ēkas nojaukšanai (II daļa)
MK noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" veidlapas:
MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" veidlapas:
MK noteikumi Nr. 551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" veidlapas:
MK noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" veidlapas:
MK noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” veidlapas: