Engures novads

Izsoles

Nekustamā īpašuma - Ezera iela 1C, Lapmežciemā izsole
 
Engures novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu Ezera iela 1C, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā (kadastra apzīm.9082 004 1090) platība 2017 m2. Izsoles sākumcena – 25400,00 EUR, izsoles solis 100 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 2020.gada 27.aprīlim plkst.9.00. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2020.gada 27.aprīlī plkst.9.30. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr.LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un Lapmežciema pagasta pārvaldes kontu (AS SEB banka konts: LV19UNLA0032011130610) nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas. Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.  Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29272665 Imants Valers, e-pasts: imants.valers@enguresnovads.lv.”
 
 
Kustamas mantas – automašīnas Mercedes SPRINTER 211 izsole
 
 
1. Engures novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā “Rauda” (turpmāk – SAC “Rauda”), adrese: Aprūpes centrs, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, 2020.gada 15.aprīlī plkst.14:00 rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota automašīna Mercedes SPRINTER 211, krāsa – balta, izlaiduma gads - 2004.gads, odometra rādījums - 414812 km, tips – kravas furgons. Automašīna aprīkota ar 80 KW, 2148 cm3 dīzeļdzinēju.
2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos saņemt SAC “Rauda”, (adrese: Aprūpes centrs, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads), pirmdienās - piektdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Engures novada pašvaldības interneta mājas lapā www.enguresnovads.lv un SAC “Rauda” mājaslapā www.sacrauda.lv. 
3. Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 22017257, SAC “Rauda”, (adrese: Aprūpes centrs, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads).
4. Kustamās mantas – Mercedes SPRINTER 211 nosacītā cena ir 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
5. Nodrošinājuma iemaksa – 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) iemaksājama SAC “Rauda” kontā AS “Swedbank”, kods: HABALV22, konts: LV63HABA0551001471828.
6. Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).
7. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 septiņu dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums par nosolīto kustamo mantu.