Engures novads

Izsoles

PĀRDOD PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMOS ĪPAŠUMUS 
"MAZTĪLE"

Engures novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Maztīle", kadastra Nr. 9082 004 0492, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1884 m2, un  dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0155 002 ar kopējo platību 51,4m2.  Īpašuma adrese: "Maztīle", Smārdes pagastā, Engures novadā.
Izsoles sākumcena - EUR 9300,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 930,00. Izsoles sākums – 26.02.2021., izsoles noslēgums – 29.03.2021. plkst.13.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums Engures novada domes norēķinu kontā AS “SEB banka”, LV40UNLA0032011130911, reģistrācijas maksa Tiesu administrācijas bankas norēķinu kontā, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Izsole var pieteikties līdz 18.03.2021.
Pirkuma apmaksa - līdz 11.04.2021. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā Engures novada domes norēķinu kontā AS "SEB banka".
Saskaņot objekta apskates laiku var ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru pa tālruni 29272665. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.
 
Izsoles atsaukums
Engures novada pašvaldība paziņo, ka nekustamā īpašuma "Gaiķi", Lapmežciema pagastā, Engures novadā, kadastra Nr. 9066 004 0302, izsole, kas tika izsludināta izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 17.02.2021. laidienā Nr. 33 un bija paredzēta no 18.02.2021. līdz 22.03.2021. pulksten 13.00, tiek atsaukta.
 
"INDUSTRĀLAIS CEĻŠ VIENPADSMIT"
Engures novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Industrālais ceļš vienpadsmit", kadastra Nr.9082 008 0323, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0312, ar platību 5000 m2, un  no būves ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 039.  Īpašuma adrese: "Industriālais ceļš vienpadsmit", Smārdes pagastā, Engures novadā.
Izsoles sākumcena - EUR 14 250,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 1425,00. Izsoles sākums – 05.02.2021., izsoles noslēgums – 08.03.2021. plkst.13.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.02.2021. jāiemaksā nodrošinājums Engures novada Domes norēķinu kontā AS “SEB banka”, LV40UNLA0032011130911, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Pirkuma apmaksa - līdz 21.03.2021. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā Engures novada Domes norēķinu kontā AS "SEB banka", LV40UNLA0032011130911.
Saskaņot objekta apskates laiku var ar Engures novada Domes izpilddirektoru Imantu Valeru pa tālruni 29272665.
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

"LOKA CEĻŠ ČETRI"
Engures novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Loka ceļš četri", kadastra Nr.9082 008 0322, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0389, ar platību 1,74 ha, un  no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 002, 9082 008 0112 016, un 9082 008 0112 020.  Īpašuma adrese: "Loka ceļš četri", Smārdes pagastā, Engures novadā.
Izsoles sākumcena - EUR 46 692,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 4669,00. Izsoles sākums – 05.02.2021., izsoles noslēgums – 08.03.2021. plkst.13.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.02.2021. jāiemaksā nodrošinājums Engures novada Domes norēķinu kontā AS “SEB banka”, LV40UNLA0032011130911, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Pirkuma apmaksa - līdz 21.03.2021. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā Engures novada Domes norēķinu kontā AS "SEB banka", LV40UNLA0032011130911.
Saskaņot objekta apskates laiku var ar Engures novada Domes izpilddirektoru Imantu Valeru pa tālruni 29272665.
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

"LOKA CEĻŠ ASTOŅI"
Engures novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Loka ceļš astoņi", kadastra Nr.9082 008 0397, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0377, ar platību 8618 m2, un  no būves ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 003.  Īpašuma adrese: "Loka ceļš astoņi", Smārdes pagastā, Engures novadā.
Izsoles sākumcena - EUR 29051,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 2905,00. Izsoles sākums – 05.02.2021., izsoles noslēgums – 08.03.2021. plkst.13.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.02.2021. jāiemaksā nodrošinājums Engures novada Domes norēķinu kontā AS “SEB banka”, LV40UNLA0032011130911, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Pirkuma apmaksa - līdz 21.03.2021. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā Engures novada Domes norēķinu kontā AS "SEB banka", LV40UNLA0032011130911.
Saskaņot objekta apskates laiku var ar Engures novada Domes izpilddirektoru Imantu Valeru pa tālruni 29272665.
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

"ENGURES PAGASTMEŽI"
Engures novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Engures pagastmeži", kadastra Nr.9050 005 1212, kas sastāv no četrām zemes vienībām ar kopējo platību 4,57 ha (meža zemes ar mežaudzi) t.sk.: zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  9050 003 0040, ar kopējo platību 1,08 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9050 004 0049, ar platību 1,22ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9050 004 0114, ar platību 1,65 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9050 005 1212, ar platību 0,62 ha.  Īpašuma adrese: "Engures pagastmeži", Engures pagastā, Engures novadā.
Izsoles sākumcena - EUR 17 320,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Nodrošinājums - EUR 1732,00. Izsoles sākums – 05.02.2021., izsoles noslēgums – 08.03.2021. plkst.13.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.02.2021. jāiemaksā nodrošinājums Engures pagasta pārvaldes norēķinu kontā AS Swedbank, LV83HABA0551014330079, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Pirkuma apmaksa - līdz 21.03.2021. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā Engures pagasta pārvaldes norēķinu kontā AS Swedbank, LV83HABA0551014330079
Saskaņot objekta apskates laiku var ar Engures novada Domes priekšsēdētāja vietnieku Andri Kalnozolu pa tālruni 29265069.
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv
 
 

 
 
 
Nekustamā  īpašuma “Loka ceļš septiņi A” izsole
 
Engures novada pašvaldība rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” piederošajam nekustamajam īpašumam “Loka ceļš septiņi A”, (kadastra numurs 9082 008 0394), kas atrodas “Loka ceļš septiņi A”, “Industriālais parks”, Smardes  pagastā, Engures novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 00378, platība 7,99 ha, un būvēm ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 120, 9082 008 0112 124, 9082 008 0112 125, 9082 008 0112 126. Nekustamajam īpaūsmam noteikti apgrūtinājumi – Zemes nomas līgums (termiņš 01.01.2033., Apbūves tiesību līgums (termiņš 01.01.2047.) Izsoles sākumcena – 80 300 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 8030,00 EUR, dalības maksa 20,00 EUR.
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2021.gada 8. februārim plkst. 9.30.
 
Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, 2021.gada 8. februārī plkst.10.00.
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 
Drošības nauda iemaksājama pašvaldības SIA „Smārdes Industriālais parks” kontā: A/S „SEB banka”, konts Nr.: LV98UNLA0050010067881. Dalības maksa jāiemaksā Engures novada domes kontā Nr.LV40UNLA0032011130911 AS "SEB banka". 
Tālrunis uzziņām tālr. 29272665 izpilddirektors Imants Valers, e-pasts: imants.valers@enguresnovads.lv. 
 
Nekustamā  īpašuma Šlokenbeka iela 9 A izsole
Engures novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli: 
nekustamajam īpašumam Šlokenbeka iela 9 A, Milzkalnē, Smārdes  pagastā, Engures novadā, (kadastra apzīmējums 9082 004 0447), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0429, platība 1732m2, un būves – kopmītnes ēkas ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0044 031, kopējā platība 172,8m2. Izsoles sākumcena – 17000 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 1700,00 EUR, dalības maksa 20,00 EUR. 
 
Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.01.2021. plkst. 13.00 līdz 01.02.2021. plkst. 23.59.
 
Izsole sākas 12.01.2021. plkst. 13.00 un noslēdzas 11.02.2021. plkst. 13.00.
Drošības nauda iemaksājama Engures novada domes kontā Nr.LV40UNLA0032011130911 AS "SEB banka". Savukārt dalības maksa jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajam.
Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. 
Tālrunis uzziņām tālr. 29272665 izpilddirektors Imants Valers, e-pasts: imants.valers@enguresnovads.lv. 
 
 
Nekustamā  īpašuma „Industriālais ceļš trīs” izsole
Engures novada pašvaldības SIA “Industriālais parks” atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu „Industriālais ceļš trīs”,  Smārdes pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.9082 008 0395, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0360, kopējā platība 5,44 ha. Izsoles sākumcena – 68400 EUR, izsoles solis 100 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 2020.gada 28.decembrim plkst.17.00. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2020.gada 29.decembrī plkst.9.30
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr.LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un pašvaldības SIA ”Smārdes industriālais parks” kontu bankā A/S „SEB banka”, konts Nr.:LV98UNLA0050010067881 nodrošinājuma nauda 6840 EUR apmērā. Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29272665 Imants Valers, e-pasts: imants.valers@enguresnovads.lv.
 
 
 
Lapmežciema pagasta pārvalde par brīvu cenu pārdod sekojošu kustamo īpašumu:
 
Transportlīdzeklis “Mercedes SPRINTER 318”:
Reģistrācijas numurs – GT 4771;
Izlaiduma gads - 2007.;
Odometra rādījums - 421424 km
VIN numurs – WDB9066351S206089;
Krāsa - balta;
Dzinēja tilpums – 2 987 cm3/135 KW;
Degvielas tips – dīzeļdegviela;
Faktiskais automašīnas tehniskais stāvoklis noteikts tehniskā eksperta Jāņa Vanhanena (Zvērināta tehniskā eksperta sertifikāta Nr.24) 2020.gada 26.oktobrī sastādīto automašīnas tirgus vērtības noteikšanas aktu Nr. 075/JV/2020
Īpašuma tiesības – Lapmežciema pagasta pārvalde;
Nosacītā cena - EUR 2 200,00 (divi tūkstoši divi simti eiro).
 
Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 24226272, Lapmežciema pagasta pārvalde, (Adrese: Ezera iela 1A, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads).
Pieteikumu iesniegšanas laiks no 2020. gada  25. novembra līdz 4. decembrim plkst. 10.00, Lapmežciema pagasta pārvaldē, adresē: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV- 3118, ievietojot piedāvājumus pastkastītē pie pārvaldes ieejas durvīm, tālrunis 29348883, vai arī sūtot pa e-pastu uz adresi: info@lapmezciems.lv.
 
Pieteikumam pievienojama kredītiestādes apliecināta maksājuma uzdevuma kopija par nodrošinājuma naudas – 25.00 EUR (divdesmit pieci euro) nomaksu.
Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:
Lapmežciema pagasta pārvalde
Reģ. Nr.LV90000051167
Konts: LV19UNLA0032011130610
AS “SEB”
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: “Nodrošinājuma nauda automašīnas izsolei”.
Kustamās mantas atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi un pieteikuma veidlapas:
 
 
 
 
 
Veidlapas un noteikumii atrodami arī Lapmežciema pagasta pārvaldes mājas lapā www.lapmezciems.lv. Tālrunis uzziņām 29348883.
 
 
 
Notiks zemes vienības daļas Rosmes iela 9, Engures pagastā nomas tiesību izsole
 
 
Engures novada dome organizē zemes nomas tiesību izsoli pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam – zemes vienības daļai Rosmes iela 9 Engures pagastā, Engures novadā,  iznomāšanas mērķis – zvejas rīku novietošanaKadastra numurs 90500050898, kopējā platība 0,08 ha.
 
Izsoles sākumcena: 28,39 eiro/gadā (bez PVN), izsoles minimālais solis – 10,00 eiro.
Zemes nomas līguma termiņš: astoņi gadi.
 
Izsole notiks 2020.gada 16.novembrī plkst.11.00 Engures novada domē, administrācijas ēkā Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020.gada 13.novembrim plkst. 14.00 pašvaldības administrācijā.

 

 
 
Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu
 
 
Engures novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Rauda” (turpmāk – SAC “Rauda”), adrese: Aprūpes centrs, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, par brīvu cenu pārdod sekojošu kustamo īpašumu:
  • automašīna Mercedes SPRINTER 211, krāsa – balta, izlaiduma gads –  2004.gads, odometra rādījums – 414812 km, tips – kravas furgons. Automašīna aprīkota ar 80 KW, 2148 cm3 dīzeļdzinēju (bez tehniskās apskates). Atsavināmās kustamās mantas nosacītā pārdošanas cena ir noteikta –  250.00 EUR (divi simti piecdesmit euro un 00 centi).
 
Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 22017257, SAC “Rauda”, (adrese: Aprūpes centrs, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads).
 
Pieteikumus var iesniegt līdz 2020.gada 11.septembrim plkst. 10:00 SAC “Rauda”, adrese: Aprūpes centrs, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, LV- 3101 darba dienās, laikā no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00, sūtot uz e-pastu: info@sacrauda.lv vai nosūtot pasta sūtījuma veidā. 
Pieteikumam pievienojama kredītiestādes apliecināta maksājuma uzdevuma kopija par nodrošinājuma naudas – 25.00 EUR (divdesmit pieci euro) nomaksu.
 
Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:
Engures novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Rauda” 
Reģ. Nr.LV90000032113
Konts: LV63HABA0551001471828
AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Maksājuma mērķis: “Nodrošinājuma nauda automašīnas izsolei”.
 
Ja noteiktajā termiņā pieteiksies vairāki pircēji, tad Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā tiks rīkota izsole. Kustamās mantas atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi un pieteikuma veidlapas ir atrodamas Engures novada pašvaldības interneta mājas lapā www.enguresnovads.lv un SAC “Rauda” mājaslapā www.sacrauda.lv. Tālrunis uzziņām 22017257.
 
 
 
 
Nekustamā  īpašuma  "Kaņepju ceļš pieci” izsole
 
Engures novada pašvaldības SIA “Industriālais parks” atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu "Kaņepju ceļš pieci” Smārdes pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.9082 008 0384, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0373, kopējā platība 8383m2. Izsoles sākumcena – 10 000,00 EUR, izsoles solis 100 EUR.
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2020.gada 5.oktobrim plkst.8.30. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2020.gada 5.oktobrī plkst.9.00.
 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr.LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un pašvaldības SIA ”Smārdes industriālais parks” kontu bankā A/S „SEB banka”, konts Nr.:LV98UNLA0050010067881 nodrošinājuma nauda 1000 EUR apmērā. Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29272665 Imants Valers, e-pasts: imants.valers@enguresnovads.lv.
Pieteikums dalībai Engures novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsolē -
Izsoles noteikumi -
 
 
 
Nekustamā  īpašuma Šlokenbeka iela 9 A izsole
 
Šlokenbeka iela 9 A, Milzkalnē, Smārdes pagastā, Engures novadā (kadastra apzīmējums 9082 004 0447), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0429, platība 1732 m2, un būves – kopmītnes ēkas ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0044 031, kopējā platība 172,8 m2. Izsoles sākumcena – 19 150 EUR, izsoles solis 100 EUR;
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2020. gada 31. augustam plkst. 10.30. Izsole notiks Engures novada domē Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2020. gada 31. augustā plkst.11.00. 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentam jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas. Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē, sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29272665, Imants Valers, e-pasts: imants.valers@enguresnovads.lv.
 
 
Nekustamo īpašumu izsoles
 
“Ezernieki” dzīvoklis Nr. 3, Engures pag., Engures novads, kas sastāv no nelabiekārtota vienistabas dzīvokļa 58,7 m2 platībā, palīgēkām un zemes, kas ir 5870/45010 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Ezernieki”, Engures pagasts, Engures novads, kopīpašuma (450,1 m2 dzīvojamās mājas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 001, 0,91 ha zemes ar kadastra Nr. 9050 004 0195, 24,4 m2 pirts – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 002, 143,30 m2 šķūņa – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 003, 188,60 m2 saimniecības ēkas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 004 un 6,6 m2 pagraba – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 005); Izsoles sākumcena – 2160 EUR, izsoles solis 50 EUR;
 
“Ezernieki” dzīvoklis Nr. 4, Engures pag., Engures novads, sastāv no nelabiekārtota vienistabas dzīvokļa 55,40 m2 platībā, palīgēkām un zemes, kas ir 5540/45010 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Ezernieki”, Engures pagasts, Engures novads, kopīpašuma (450,1 m2 dzīvojamās mājas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 001, 0,91 ha zemes ar kadastra Nr. 9050 004 0195, 24,4 m2 pirts – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 002, 143,30 m2 šķūņa – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 003, 188,60 m2 saimniecības ēkas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 004 un 6,6 m2 pagraba – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 005); Izsoles sākumcena – 1760 EUR, izsoles solis 50 EUR;
 
“Ezernieki” dzīvoklis Nr. 5, Engures pag., Engures novads, sastāv no nelabiekārtota vienistabas dzīvokļa 37,2 m2 platībā, palīgēkām un zemes, kas ir 3720/45010 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Ezernieki”, Engures pagasts, Engures novads, kopīpašuma (450,1 m2 dzīvojamās mājas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 001, 0,91 ha zemes ar kadastra Nr. 9050 004 0195, 24,4 m2 pirts – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 002, 143,30 m2 šķūņa – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 003, 188,60 m2 saimniecības ēkas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 004 un 6,6 m2 pagraba – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 005); Izsoles sākumcena – 1560 EUR, izsoles solis 50 EUR;
 
“Ezernieki” dzīvoklis Nr. 7, Engures pag., Engures novads, sastāv no nelabiekārtota trīs istabu dzīvokļa 133,30 m2 platībā, palīgēkām un zemes, kas ir 13330/45010 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Ezernieki”, Engures pagasts, Engures novads, kopīpašuma (450,1 m2 dzīvojamās mājas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 001, 0,91 ha zemes ar kadastra Nr. 9050 004 0195, 24,4 m2 pirts – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 002, 143,30 m2 šķūņa – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 003, 188,60 m2 saimniecības ēkas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 004 un 6,6 m2 pagraba – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 005). Izsoles sākumcena – 3660 EUR, izsoles solis 50 EUR;
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2020. gada 3. septembrim plkst. 9.45. Engures pagasta pārvaldē, Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā. Izsole notiks 2020. gada 3. septembrī plkst.10.00 dzīvoklim Nr. 3, plkst.10.30 dzīvoklim Nr. 4, plkst. 11.00 dzīvoklim Nr. 5, plkst. 11.30 dzīvoklim Nr.7.
Izsoles noteikumi: ŠEIT
Lai reģistrētos izsolei, pretendentam jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un Engures pagasta pārvaldes bankas kontā – A/S Swedbank, konta Nr. LV83HABA0551014330079, nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas. Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā līdz 2020. gada 30. septembrim, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē, Engures pagasta pārvaldē. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr.63161234, Daiga Ozoliņa, e-pasts engure@enguresnovads.lv.