Engures novads

Izsoles

Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu
 
 
Engures novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Rauda” (turpmāk – SAC “Rauda”), adrese: Aprūpes centrs, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, par brīvu cenu pārdod sekojošu kustamo īpašumu:
  • automašīna Mercedes SPRINTER 211, krāsa – balta, izlaiduma gads –  2004.gads, odometra rādījums – 414812 km, tips – kravas furgons. Automašīna aprīkota ar 80 KW, 2148 cm3 dīzeļdzinēju (bez tehniskās apskates). Atsavināmās kustamās mantas nosacītā pārdošanas cena ir noteikta –  250.00 EUR (divi simti piecdesmit euro un 00 centi).
 
Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 22017257, SAC “Rauda”, (adrese: Aprūpes centrs, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads).
 
Pieteikumus var iesniegt līdz 2020.gada 11.septembrim plkst. 10:00 SAC “Rauda”, adrese: Aprūpes centrs, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, LV- 3101 darba dienās, laikā no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00, sūtot uz e-pastu: info@sacrauda.lv vai nosūtot pasta sūtījuma veidā. 
Pieteikumam pievienojama kredītiestādes apliecināta maksājuma uzdevuma kopija par nodrošinājuma naudas – 25.00 EUR (divdesmit pieci euro) nomaksu.
 
Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:
Engures novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Rauda” 
Reģ. Nr.LV90000032113
Konts: LV63HABA0551001471828
AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Maksājuma mērķis: “Nodrošinājuma nauda automašīnas izsolei”.
 
Ja noteiktajā termiņā pieteiksies vairāki pircēji, tad Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā tiks rīkota izsole. Kustamās mantas atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi un pieteikuma veidlapas ir atrodamas Engures novada pašvaldības interneta mājas lapā www.enguresnovads.lv un SAC “Rauda” mājaslapā www.sacrauda.lv. Tālrunis uzziņām 22017257.
 
 
 
Nekustamā  īpašuma  "Kaņepju ceļš pieci” izsole
 
Engures novada pašvaldības SIA “Industriālais parks” atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu "Kaņepju ceļš pieci” Smārdes pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.9082 008 0384, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0373, kopējā platība 8383m2. Izsoles sākumcena – 10 000,00 EUR, izsoles solis 100 EUR.
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2020.gada 5.oktobrim plkst.8.30. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2020.gada 5.oktobrī plkst.9.00.
 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr.LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un pašvaldības SIA ”Smārdes industriālais parks” kontu bankā A/S „SEB banka”, konts Nr.:LV98UNLA0050010067881 nodrošinājuma nauda 1000 EUR apmērā. Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29272665 Imants Valers, e-pasts: imants.valers@enguresnovads.lv.
Pieteikums dalībai Engures novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsolē - ŠEIT.
Izsoles noteikumi - ŠEIT.
 
 
Nekustamā  īpašuma Šlokenbeka iela 9 A izsole
 
Šlokenbeka iela 9 A, Milzkalnē, Smārdes pagastā, Engures novadā (kadastra apzīmējums 9082 004 0447), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0429, platība 1732 m2, un būves – kopmītnes ēkas ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0044 031, kopējā platība 172,8 m2. Izsoles sākumcena – 19 150 EUR, izsoles solis 100 EUR;
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2020. gada 31. augustam plkst. 10.30. Izsole notiks Engures novada domē Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2020. gada 31. augustā plkst.11.00. 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentam jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas. Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē, sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29272665, Imants Valers, e-pasts: imants.valers@enguresnovads.lv.
 
Nekustamo īpašumu izsoles
 
“Ezernieki” dzīvoklis Nr. 3, Engures pag., Engures novads, kas sastāv no nelabiekārtota vienistabas dzīvokļa 58,7 m2 platībā, palīgēkām un zemes, kas ir 5870/45010 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Ezernieki”, Engures pagasts, Engures novads, kopīpašuma (450,1 m2 dzīvojamās mājas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 001, 0,91 ha zemes ar kadastra Nr. 9050 004 0195, 24,4 m2 pirts – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 002, 143,30 m2 šķūņa – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 003, 188,60 m2 saimniecības ēkas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 004 un 6,6 m2 pagraba – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 005); Izsoles sākumcena – 2160 EUR, izsoles solis 50 EUR;
 
“Ezernieki” dzīvoklis Nr. 4, Engures pag., Engures novads, sastāv no nelabiekārtota vienistabas dzīvokļa 55,40 m2 platībā, palīgēkām un zemes, kas ir 5540/45010 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Ezernieki”, Engures pagasts, Engures novads, kopīpašuma (450,1 m2 dzīvojamās mājas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 001, 0,91 ha zemes ar kadastra Nr. 9050 004 0195, 24,4 m2 pirts – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 002, 143,30 m2 šķūņa – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 003, 188,60 m2 saimniecības ēkas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 004 un 6,6 m2 pagraba – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 005); Izsoles sākumcena – 1760 EUR, izsoles solis 50 EUR;
 
“Ezernieki” dzīvoklis Nr. 5, Engures pag., Engures novads, sastāv no nelabiekārtota vienistabas dzīvokļa 37,2 m2 platībā, palīgēkām un zemes, kas ir 3720/45010 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Ezernieki”, Engures pagasts, Engures novads, kopīpašuma (450,1 m2 dzīvojamās mājas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 001, 0,91 ha zemes ar kadastra Nr. 9050 004 0195, 24,4 m2 pirts – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 002, 143,30 m2 šķūņa – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 003, 188,60 m2 saimniecības ēkas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 004 un 6,6 m2 pagraba – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 005); Izsoles sākumcena – 1560 EUR, izsoles solis 50 EUR;
 
“Ezernieki” dzīvoklis Nr. 7, Engures pag., Engures novads, sastāv no nelabiekārtota trīs istabu dzīvokļa 133,30 m2 platībā, palīgēkām un zemes, kas ir 13330/45010 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Ezernieki”, Engures pagasts, Engures novads, kopīpašuma (450,1 m2 dzīvojamās mājas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 001, 0,91 ha zemes ar kadastra Nr. 9050 004 0195, 24,4 m2 pirts – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 002, 143,30 m2 šķūņa – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 003, 188,60 m2 saimniecības ēkas – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 004 un 6,6 m2 pagraba – kadastra apzīmējums 9050 004 0191 005). Izsoles sākumcena – 3660 EUR, izsoles solis 50 EUR;
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2020. gada 3. septembrim plkst. 9.45. Engures pagasta pārvaldē, Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā. Izsole notiks 2020. gada 3. septembrī plkst.10.00 dzīvoklim Nr. 3, plkst.10.30 dzīvoklim Nr. 4, plkst. 11.00 dzīvoklim Nr. 5, plkst. 11.30 dzīvoklim Nr.7.
Izsoles noteikumi: ŠEIT
Lai reģistrētos izsolei, pretendentam jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un Engures pagasta pārvaldes bankas kontā – A/S Swedbank, konta Nr. LV83HABA0551014330079, nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas. Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā līdz 2020. gada 30. septembrim, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē, Engures pagasta pārvaldē. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr.63161234, Daiga Ozoliņa, e-pasts engure@enguresnovads.lv.