Engures novads

Izsoles

Engures novada Dome 2018.gada 7.augustā plkst.11.00 Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, rīko kustamās mantas - zāģbaļķu izsoli.
  • egle, garums 6,0 m – 24,57 m3;
  • egle, garums 4,7 m – 8,71 m3;
  • priede, garums 6,6 m – 36,30 m3;
  • priede, garums 3,8 m – 6,33 m3;
  • skujkoka gulšņu klucis, garums 11,8 m – 31,62 m3;
kas atrodas nekustamajā īpašumā „Atpūtas”, Smārdes pagastā, Engures novadā. Izsoles sākuma cena 5920,00 EUR, bez PVN
Zāģbaļķu apskate notiks 2018.gada 2.augustā plkst. 9.00, papildus informācija pa mobilo tālruni 29537224.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Engures novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 592,00 EUR apmērā un dalības maksa 20,00 EUR.
Izsoles dalībniekus reģistrē Engures novada Domē, 2.stāvā 10.kabinetā darba laikā līdz 2018.gada 6.augustam plkst.17:00. 
 
 
***

Engures novada dome paziņo, ka 2018.gada 18.jūlijā plkst. 9.00 Lapmežciema pagasta telpās Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā notiks Engures novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0743 daļas - 0,033 ha platībā, kas atrodas Kuģukalna ielā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā atklāta mutiska apbūves tiesību izsole ar augšupejošu soli.

 

Informācija par objektu:
Apbūves tiesība – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0743 daļas - 0,033 ha platībā, kas atrodas Kuģukalna ielā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.
Adrese – Kuģukalna iela, Lapmežciema pagasts, Engures novads;
Lietošanas mērķis – autostāvvieta;
Apbūves tiesības termiņš – 12 gadi
Izsoles nosacītā (sākuma) cena gadā– 28 EUR.
Izsoles solis – 2 EUR
Dalības maksa – 15 EUR
Izsoles dalībniekus reģistrē Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā Lapmežciema pagastā, Engures novadā,
Reģistrācija tiek izbeigta 18.07.2018. plkst. 8.50.
Ar objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 29467086 (Laura Šmite).
 
 
***
 
Sludinājums par zemes nomas tiesību izsoli
 
Engures novada dome paziņo, ka 2018.gada 14.maijā plkst. 11.00 Engures novada domes telpās Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā notiks Engures novada pašvaldības SIA „Smārdes industriālais parks” atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
Informācija par nomas objektu:
Nomas objekts – Zemes vienības „Loka ceļš viens A”, Smārdes pagasts, Engures novads, daļas 4000 m2 platībā nomas tiesības bez apbūves tiesībām.
Adrese – „Loka ceļš viens A”, Smārdes pagasts, Engures novads;
Lietošanas mērķis – rūpnieciskā ražošana;
Maksimālais iznomāšanas termiņš – 5 gadi
Izsoles nosacītā (sākuma) cena mēnesī – 135 EUR.
Izsoles solis – 15 EUR
Dalības maksa – 15 EUR
Izsoles dalībniekus reģistrē Engures novada domē Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30)
Reģistrācija tiek izbeigta 14.05.2018. plkst. 10.30.
Ar nomas objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 29272665 (Imants Valers).