Engures novads

Izsoles

Par iespēju iegūt zemesgabala nomas tiesības
 
NOMAS OBJEKTA ADRESE “Dārziņš – 16”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
KADASTRA APZĪMĒJUMS 9066 004 0938
IZNOMĀJAMĀ PLATĪBA Zemes gabals 364 m2
IZMANTOŠANAS VEIDS Mazdārziņa ierīkošanai
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA Noteikta nosacītā nomas maksa par zemesgabalu 0,03 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez PVN) gadā, izsoles solis 0,01 EUR/m2
IZNOMĀŠANAS MAKSIMĀLAIS TERMIŅŠ 10 (desmit) gadi
IZSOLES VEIDS, REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA, ATVĒRŠANAS DATUMS, LAIKS UN VIETA Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents pieteikumu (paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus iznomātājs reģistrē katru darba dienu Lapmežciema pagasta pārvaldē, pie sekretāres. 
Pieteikuma atvēršana notiks 2020.gada 13.jūlijā plkst.10.00, Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANA 10 (desmit) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz 2020.gada 13.jūlijam, plkst.09.30 Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldē pie sekretāres Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.
NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus. Nav atļauts nodot apakšnomā. Bez apbūves tiesībām.
IZNOMĀTĀJS Engures novada Lapmežciema pagasta pārvalde, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, LV-3118
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, LV-3118.
 
OBJEKTA APSKATE (vieta, laiks) Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-12.00, kontaktpersona: Indars Žebeks tel: 24226273
 
 
 
Nekustamā īpašuma izsole
 
Engures novada dome atkārtoti atsavina īpašumā esošo nekustamo īpašumu Jūras ielā 89-7, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr.9050 900 0020), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 68,1 m2 (divas istabas, virtuve, vannas istaba, tualete, koridors).
 
Izsoles laiks un vieta: 2020.gada 29.jūnijā plkst.11.00, Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdes pagastā, Engures novadā.
 
Izsoles sākuma cena 21 570 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit eiro, 00 centi). Nodrošinājuma nauda 10% no Objekta nosacītās cenas 2157,00 EUR jāsamaksā Engures pagasta pārvaldes bankas kontā - A/S Swedbank konta Nr.LV83HABA0551014330079, pirms pieteikumu dokumentu iesniegšanas. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā ar norādi - nekustamā īpašuma Jūras ielā 89-7, Engurē Engures pagastā, Engures novadā, kadastra apzīmējums 9050 900 0020 izsoles nodrošinājuma nauda.
 
Izsoles dalībniekam, pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē 20,00 EUR, t.sk. PVN. Reģistrācijas maksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Domes kontu bankā A/S „SEB banka”, konts Nr.:LV40UNLA0032011130911 vai skaidrā naudā Domes kasē. Izsoles solis – 100,00 EUR.
 
 
Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni 63161234 Daiga Ozoliņa, e-pasts engure@enguresnovads.lv.
 
Nekustamo īpašumu izsoles
 
Engures novada pašvaldības SIA “Industriālais parks” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina tās īpašumā esošos nekustamos īpašumus: 
 
1. “Kaņepju ceļš viens” Smārdes pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.9082 008 0382, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0374, kopējā platība 6189m2, un būves ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 030. Izsoles sākumcena – 8200,00 EUR, izsoles solis 100 EUR;
 
 
2. “Kaņepju ceļš divi” Smārdes pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.9082 008 0383, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0372, kopējā platība 10100 m2, un būves ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 029  un 9082 008 0112 037. Izsoles sākumcena – 12300,00 EUR, izsoles solis 100 EUR;
 
 
3. “Kaņepju ceļš trīs” Smārdes pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.9082 008 0325, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0371, kopējā platība 11400 m2, un būves ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 031, 9082 008 0112 032 un 9082 008 0112 033. Izsoles sākumcena – 16950,00 EUR, izsoles solis 100 EUR;
 
 
4. “Kaņepju ceļš pieci” Smārdes pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.9082 008 0384, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0373, kopējā platība 8383m2. Izsoles sākumcena – 11100,00 EUR, izsoles solis 100 EUR.
 
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2020.gada 1.jūnijam plkst.10.30. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2020.gada 1.jūnijā nekustamajam īpašumam “Kaņepju ceļš viens”, plkst.11.00, “Kaņepju ceļš divi”, plkst. 11.25, “Kaņepju ceļš trīs”, plkst.11.50., “Kaņepju ceļš pieci” plkst.12.15.
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr.LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un pašvaldības SIA” Smārdes industriālais parks” kontu bankā A/S „SEB banka”, konts Nr.:LV98UNLA0050010067881 nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas. Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29272665 Imants Valers, e-pasts: imants.valers@enguresnovads.lv.
 
Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu
 
 
Engures novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Rauda” (turpmāk – SAC “Rauda”), adrese: Aprūpes centrs, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, par brīvu cenu pārdod sekojošu kustamo īpašumu:
 
automašīna Mercedes SPRINTER 211, krāsa – balta, izlaiduma gads –  2004.gads, odometra rādījums – 414812 km, tips – kravas furgons. Automašīna aprīkota ar 80 KW, 2148 cm3 dīzeļdzinēju (bez tehniskās apskates). Atsavināmās kustamās mantas nosacītā pārdošanas cena ir noteikta –  500.00 EUR (pieci simti euro un 00 centi).
 
Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 22017257, SAC “Rauda”, (adrese: Aprūpes centrs, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads).
 
Pieteikumus var iesniegt līdz 11.jūnijam plkst. 10:00 SAC “Rauda”, adrese: Aprūpes centrs, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, LV- 3101 darba dienās, laikā no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00, sūtot uz e-pastu: info@sacrauda.lv vai nosūtot pasta sūtījuma veidā. 
 
Ja noteiktajā termiņā pieteiksies vairāki pircēji, tad Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā tiks rīkota izsole. Kustamās mantas atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi un pieteikuma veidlapas ir atrodamas Engures novada pašvaldības interneta mājas lapā www.enguresnovads.lv un SAC “Rauda” mājaslapā www.sacrauda.lv. Tālrunis uzziņām 22017257.