Engures novads

Izsoles un VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņojumi

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Loka ceļš viens A” izsoli
 
Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Loka ceļš viens A”, Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra apzīmējums 9082 008 0330), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0310, kopējā platība 1,27 ha, un uz tā esošām būvēm ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 009, 9082 008 0112 022, 9082 008 0112 023. Izsoles sākumcena – 20 000,00 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 2019.gada 5. augustam plkst.10.30. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2019.gada 5. augustā plkst.11.00.
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas uz izsoles noteikumos norādīto kontu. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru. tālr. 29272665.
 
Nekustamā īpašuma “Loka ceļš viens A” izsoles noteikumi ŠEIT.
Pieteikums īpašumaLoka ceļš viens A” izsolei ŠEIT.
 
Paziņojums par nekustamo īpašumu “Industriālais ceļš trīspadsmit” un nekustamo īpašumu “Industriālais parks” izsolēm

„Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Industriālais ceļš trīspadsmit” Smārdes pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.9082 008 0361, kas satāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0351, kopējā platība 3,11 ha. Izsoles sākumcena – 34 347,00 EUR, izsoles solis 100 EUR un nekustamo īpašumu “Industriālais parks” Smārdes pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.9082 008 235, kas satāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0306, kopējā platība 2,06 ha. Izsoles sākumcena – 22 900,00 EUR, izsoles solis 100 EUR
Izsolei jāpiesakās līdz 2019.gada 3.jūnijam plkst.9.00. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2019.gada 3.jūnijā nekustamajam īpašumumam “Industriālais ceļš trīspadsmit” plkst.9.30, nekustamajam īpašumumam “Industriālais parks” plkst.9.50.
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un pašvaldības SIA „Smārdes Industriālais parks” kontā: A/S „SEB banka”, konts Nr.:LV98UNLA0050010067881 nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā „Izsoles”. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru. tālr. 29272665.”
 
Nekustamā īpašuma “Industriālais ceļš trīspadsmit” izsoles noteikumi ŠEIT.
Pieteikums īpašuma “Industriālais ceļš trīspadsmit” izsolei ŠEIT.
 
Nekustamā īpašuma “Industriālais parks” izsoles noteikumi ŠEIT.
Pieteikums īpašuma “Industriālais parks” izsolei ŠEIT.

Paziņojums par kustamas mantas - autogreidera DZ-180A izsoli

Engures novada Dome 2019.gada 13.maijā plkst.9.30 organizē kustamās mantas -autogreidera DZ-180A (valsts reģistrācijas Nr.T9727LB izlaiduma gads 1999) atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Kustamās mantas nosacītā cena 2040 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un izsolei reģistrēties Engures novada domē, Jaunā iela 9, Smārdes pagastā, Engures novadā, pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 9.00-12.00 no 13.00-17.00, piektdienās no 9.00-12.00 no 13.00-15.00 līdz 2019.gada 13.maijam plkst.9.00. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības interneta vietnē www.enguresnovads.lv.
Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt Jaunā iela 9, Smārdes pagastā, Engures novadā līdz 2019.gada 10.maijam, katru darba dienu, iepriekš piezvanot pa tālruni 29272665.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT.
Pieteikums izsolei ŠEIT.
 
 
Engures novada domes pansionāts “Rauda” (Pansionāts “Rauda”, Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads) 2019.gada 8. aprīlī plkst.14.00, rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota automašīna:
 
1. ŠKODA FABIA, 2005. gada izlaidums (valsts reģistrācijas Nr. FJ 765);
2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pansionātā “Rauda”, Rauda, Smārdes pagastā, Engures novadā , pirmdienās – piektdienās no plkst. 9.00-16.00 līdz 2019. gada 8. aprīlim plkst.14.00. 
3. Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt pansionātā “Rauda”, Rauda, Smārdes pagastā, Engures novadā līdz 2019. gada 5. aprīlim, katru darba dienu, līdz pl. 16.00,  iepriekš piezvanot pa tālruni 29365021.
4. Kustamās mantas nosacītā cena ir 800,00 (astoņi simti euro, 00 centi);
5. Nodrošinājuma iemaksa – Eur 80,00 (astoņdesmit euro, 00 centi), iemaksājama Engures novada domes pansionāta “Rauda” norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts: LV 59 UNLA0032 0171 30601, kods:UNLALV2X, līdz 2019. gada 8. aprīlim, plkst.14.00.
6. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, septiņu dienu laikā no izsoles dienas jāpārskaita nosolītā kustamās mantas cena Engures novada domes pansionāta “Rauda” norēķinu kontā.
 
Izsoles noteikumi apskatāmi ŠEIT un lēmumprojekts apskatāms ŠEIT.
 
VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņojums
 
30.01.2019. noslēgts zemesgabala Jaunajā ielā 24, Lapmežciemā, Lapmežciema pag., Engures nov., kad. Nr.90660040722, nomaksas pirkuma līgums.
Pircējs T.Volkova, pirkuma cena 8220 EUR.
 
Izsole īpašumam „Vāverlauki”
 
Izsoles organizētājs: Engures novada dome
Izsolāmais objekts: Engures novada pašvaldībai  piederošas meža cirsmas:
           Nekustamā īpašuma „Vāverlauki”, Engure, Engures pagasts, Engures novads, kadastra Nr. 9050 005 1117:
1.,3.,6.cirsma, 1.kvartāls ar kopējo platību 1,26 ha, izcērtamais apjoms
205,09 m3, galvenā cirte;
2.,4.,5 cirsma, 1.kvartāls ar kopējo platību 1,12 ha, izcērtamais apjoms 69,15 m3, kopšanas cirte.
Izsoles noteikumi: ŠEIT.
Apskates laiks un vieta: Pēc izsoles noteikumiem
Reģistrācija, izsoles vieta un laiks: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads
                                                           Izsole 2019.gada 19.martā pulksten 10.00
Izsolāmās mantas nosacītā cena, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtību:
Nosacītā cena  EUR 9400;
Nodrošinājuma apmērs 10% no nosacītās cenas;
Pārskaitījums Engures novada domes kontā (A/S SEB banka, konta Nr. LV40UNLA0032011130911, pašvaldības reģ. Nr. 90000050759);
 
Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli
Samaksas veids: pārskaitījums 5 dienu laikā pēc izsoles apstiprināšanas
 
 
Paziņojums par kustamas mantas - automašīnas HONDA CRV pārdošanu par brīvu cenu
 
Engures novada dome organizē kustamās mantas - automašīnas HONDA CRV (valsts reģistrācijas Nr. FT 4708) pārdošanu par brīvu cenu. Pārdošanas cena EUR 700.  Pieteikums par kustamās mantas pirkšanu iesniedzams Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā līdz 2019. gada 12.februārim plkst.12.00.  Ja līdz norādītajam laikam pieteikušies vairāki pircēji, starp tiem tiek rīkota izsole. Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek slēgts līgums par sludinājumā minētās kustamās mantas pārdošanu. Samaksa veicama vienas nedēļas laikā no pārdošanas līguma noslēgšanas dienas. Kustamo mantu var apskatīt iepriekš sazinoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru un vienojoties par apskates laiku. Tālrunis 29272665.
  
Engures novada Dome 2019.gada 28.janvārī plkst. 9.30. Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, rīkos tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu izsoli:
 
Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Industriālais ceļš septiņi” Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra apz.9082 008 0325), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0314, kopējā platība 3,82 ha, un būvi ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 029, 9082 008 0112 030, 9082 008 0112 031, 9082 008 0112 032, 9082 008 0112 033, 9082 008 0112 037. Izsoles sākumcena – 45 503,00 EUR.
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2019.gada 28.janvārim plkst.9.00. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2019.gada 28.janvārī plkst. 9.30.
 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas uz izsoles noteikumos norādīto kontu. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru. tālr. 29272665.
 
 
 
Engures novada dome 2018.gada 11. decembrī no plkst. 15:00, Engures pagasta pārvaldē, Jūras iela 85, Engurē, Engures novadā, kultūras nama zālē rīko rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgtu izsoli.
 Izsoles noteikumi: ŠEIT
 
Engures novada Dome 2018.gada 26. novembrī no pl. 9:30 Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, rīko tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu“Industriālais ceļš viens” un “Loka ceļš viens” izsoli:
 
„Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Loka ceļš viens”, Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra apzīmējums 9082 008 0329), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0308, kopējā platība 0,4999 ha, un uz tā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 019. Izsoles sākumcena – 7 850,00 EUR.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT:
 
Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Industriālais ceļš viens” Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr.9082 008 0353), kas satāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0342, kopējā platība 0,4997 ha, un būvi ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 001. Izsoles sākumcena – 30 523,00 EUR.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT:
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2018.gada 26.novembrim plkst.9.00. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2018.gada 26.novembrī nekustamajam īpašumam “Industriālais ceļš viens” pl.9.30, nekustamajam īpašumam “Loka ceļš viens” plkst.9.50.
 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un pašvaldības SIA „Smārdes Industriālais parks” kontā: A/S „SEB banka”, konts Nr.:LV98UNLA0050010067881 nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas uz izsoles noteikumos norādīto kontu. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles.
Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru. tālr. 29272665.”
  
 
Engures novada Dome 2018.gada 25.septembrī plkst.10.00 Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, rīko tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu izsoli:
 
Engures novada  pašvaldība atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Loka ceļš vienpadsmit”, Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr.9082 008 0326), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0316, kopējā platība 1,02 ha, un uz tā esošās 3 būves ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 094, 9082 008 0112 095, 9082 008 0112 096. Izsoles sākumcena – 15 150 EUR.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT:
 
Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Loka ceļš viens”, Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra apzīmējums 9082 008 0329), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0308, kopējā platība 0,4999 ha, un uz tā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 019. Izsoles sākumcena – 7 850,00 EUR.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT:
 
Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Loka ceļš viens A”, Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra apzīmējums 9082 008 0330), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0310, kopējā platība 1,27 ha, un uz tā esošām būvēm ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 009, 9082 008 0112 022, 9082 008 0112 009. Izsoles sākumcena – 20 050,00 EUR.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT:
 
Engures novada pašvaldība atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Bērzāji 71” Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr.9082 005 0148), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 005 0148, kopējā platība 0.0632 ha. Izsoles sākumcena – 1 282,00 EUR.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT:
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2018.gada 25.septembrim plkst.9.30. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2018.gada 25.septembrī nekustamajam īpašumam “Loka ceļš vienpadsmit” plkst.10.00, nekustamajam īpašumam “Loka ceļš viens” plkst.10.15, nekustamajam īpašumam “Loka ceļš viens A” plkst.10.30, nekustamajam īpašumam „Bērzāji” 71” plkst.10.45.
 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas uz izsoles noteikumos norādīto kontu. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru. tālr. 29272665.
 
 
 
Engures novada Dome 2018.gada 7.augustā plkst.11.00 Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, rīko kustamās mantas - zāģbaļķu izsoli.
  • egle, garums 6,0 m – 24,57 m3;
  • egle, garums 4,7 m – 8,71 m3;
  • priede, garums 6,6 m – 36,30 m3;
  • priede, garums 3,8 m – 6,33 m3;
  • skujkoka gulšņu klucis, garums 11,8 m – 31,62 m3;
kas atrodas nekustamajā īpašumā „Atpūtas”, Smārdes pagastā, Engures novadā. Izsoles sākuma cena 5920,00 EUR, bez PVN
Zāģbaļķu apskate notiks 2018.gada 2.augustā plkst. 9.00, papildus informācija pa mobilo tālruni 29537224.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Engures novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 592,00 EUR apmērā un dalības maksa 20,00 EUR.
Izsoles dalībniekus reģistrē Engures novada Domē, 2.stāvā 10.kabinetā darba laikā līdz 2018.gada 6.augustam plkst.17:00. 
 
 
***

Engures novada dome paziņo, ka 2018.gada 18.jūlijā plkst. 9.00 Lapmežciema pagasta telpās Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā notiks Engures novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0743 daļas - 0,033 ha platībā, kas atrodas Kuģukalna ielā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā atklāta mutiska apbūves tiesību izsole ar augšupejošu soli.

 

Informācija par objektu:
Apbūves tiesība – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0743 daļas - 0,033 ha platībā, kas atrodas Kuģukalna ielā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.
Adrese – Kuģukalna iela, Lapmežciema pagasts, Engures novads;
Lietošanas mērķis – autostāvvieta;
Apbūves tiesības termiņš – 12 gadi
Izsoles nosacītā (sākuma) cena gadā– 28 EUR.
Izsoles solis – 2 EUR
Dalības maksa – 15 EUR
Izsoles dalībniekus reģistrē Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā Lapmežciema pagastā, Engures novadā,
Reģistrācija tiek izbeigta 18.07.2018. plkst. 8.50.
Ar objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 29467086 (Laura Šmite).
 
 
***
 
Sludinājums par zemes nomas tiesību izsoli
 
Engures novada dome paziņo, ka 2018.gada 14.maijā plkst. 11.00 Engures novada domes telpās Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā notiks Engures novada pašvaldības SIA „Smārdes industriālais parks” atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
Informācija par nomas objektu:
Nomas objekts – Zemes vienības „Loka ceļš viens A”, Smārdes pagasts, Engures novads, daļas 4000 m2 platībā nomas tiesības bez apbūves tiesībām.
Adrese – „Loka ceļš viens A”, Smārdes pagasts, Engures novads;
Lietošanas mērķis – rūpnieciskā ražošana;
Maksimālais iznomāšanas termiņš – 5 gadi
Izsoles nosacītā (sākuma) cena mēnesī – 135 EUR.
Izsoles solis – 15 EUR
Dalības maksa – 15 EUR
Izsoles dalībniekus reģistrē Engures novada domē Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30)
Reģistrācija tiek izbeigta 14.05.2018. plkst. 10.30.
Ar nomas objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 29272665 (Imants Valers).