Engures novads

Izsoles


Engures novada Dome 2019.gada 28.janvārī plkst. 9.30. Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, rīkos tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu izsoli:
 
Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Industriālais ceļš septiņi” Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra apz.9082 008 0325), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0314, kopējā platība 3,82 ha, un būvi ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 029, 9082 008 0112 030, 9082 008 0112 031, 9082 008 0112 032, 9082 008 0112 033, 9082 008 0112 037. Izsoles sākumcena – 45 503,00 EUR.
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2019.gada 28.janvārim plkst.9.00. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2019.gada 28.janvārī plkst. 9.30.
 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas uz izsoles noteikumos norādīto kontu. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru. tālr. 29272665.
 
 
 
Engures novada dome 2018.gada 11. decembrī no plkst. 15:00, Engures pagasta pārvaldē, Jūras iela 85, Engurē, Engures novadā, kultūras nama zālē rīko rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgtu izsoli.
 Izsoles noteikumi: ŠEIT
 
Engures novada Dome 2018.gada 26. novembrī no pl. 9:30 Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, rīko tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu“Industriālais ceļš viens” un “Loka ceļš viens” izsoli:
 
„Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Loka ceļš viens”, Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra apzīmējums 9082 008 0329), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0308, kopējā platība 0,4999 ha, un uz tā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 019. Izsoles sākumcena – 7 850,00 EUR.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT:
 
Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Industriālais ceļš viens” Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr.9082 008 0353), kas satāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0342, kopējā platība 0,4997 ha, un būvi ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 001. Izsoles sākumcena – 30 523,00 EUR.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT:
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2018.gada 26.novembrim plkst.9.00. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2018.gada 26.novembrī nekustamajam īpašumam “Industriālais ceļš viens” pl.9.30, nekustamajam īpašumam “Loka ceļš viens” plkst.9.50.
 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un pašvaldības SIA „Smārdes Industriālais parks” kontā: A/S „SEB banka”, konts Nr.:LV98UNLA0050010067881 nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas uz izsoles noteikumos norādīto kontu. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles.
Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru. tālr. 29272665.”
  
 
Engures novada Dome 2018.gada 25.septembrī plkst.10.00 Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, rīko tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu izsoli:
 
Engures novada  pašvaldība atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Loka ceļš vienpadsmit”, Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr.9082 008 0326), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0316, kopējā platība 1,02 ha, un uz tā esošās 3 būves ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 094, 9082 008 0112 095, 9082 008 0112 096. Izsoles sākumcena – 15 150 EUR.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT:
 
Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Loka ceļš viens”, Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra apzīmējums 9082 008 0329), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0308, kopējā platība 0,4999 ha, un uz tā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 019. Izsoles sākumcena – 7 850,00 EUR.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT:
 
Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Loka ceļš viens A”, Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra apzīmējums 9082 008 0330), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0310, kopējā platība 1,27 ha, un uz tā esošām būvēm ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 009, 9082 008 0112 022, 9082 008 0112 009. Izsoles sākumcena – 20 050,00 EUR.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT:
 
Engures novada pašvaldība atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Bērzāji 71” Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr.9082 005 0148), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 005 0148, kopējā platība 0.0632 ha. Izsoles sākumcena – 1 282,00 EUR.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT:
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2018.gada 25.septembrim plkst.9.30. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2018.gada 25.septembrī nekustamajam īpašumam “Loka ceļš vienpadsmit” plkst.10.00, nekustamajam īpašumam “Loka ceļš viens” plkst.10.15, nekustamajam īpašumam “Loka ceļš viens A” plkst.10.30, nekustamajam īpašumam „Bērzāji” 71” plkst.10.45.
 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas uz izsoles noteikumos norādīto kontu. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru. tālr. 29272665.
 
 
 
Engures novada Dome 2018.gada 7.augustā plkst.11.00 Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, rīko kustamās mantas - zāģbaļķu izsoli.
  • egle, garums 6,0 m – 24,57 m3;
  • egle, garums 4,7 m – 8,71 m3;
  • priede, garums 6,6 m – 36,30 m3;
  • priede, garums 3,8 m – 6,33 m3;
  • skujkoka gulšņu klucis, garums 11,8 m – 31,62 m3;
kas atrodas nekustamajā īpašumā „Atpūtas”, Smārdes pagastā, Engures novadā. Izsoles sākuma cena 5920,00 EUR, bez PVN
Zāģbaļķu apskate notiks 2018.gada 2.augustā plkst. 9.00, papildus informācija pa mobilo tālruni 29537224.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Engures novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 592,00 EUR apmērā un dalības maksa 20,00 EUR.
Izsoles dalībniekus reģistrē Engures novada Domē, 2.stāvā 10.kabinetā darba laikā līdz 2018.gada 6.augustam plkst.17:00. 
 
 
***

Engures novada dome paziņo, ka 2018.gada 18.jūlijā plkst. 9.00 Lapmežciema pagasta telpās Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā notiks Engures novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0743 daļas - 0,033 ha platībā, kas atrodas Kuģukalna ielā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā atklāta mutiska apbūves tiesību izsole ar augšupejošu soli.

 

Informācija par objektu:
Apbūves tiesība – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0743 daļas - 0,033 ha platībā, kas atrodas Kuģukalna ielā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.
Adrese – Kuģukalna iela, Lapmežciema pagasts, Engures novads;
Lietošanas mērķis – autostāvvieta;
Apbūves tiesības termiņš – 12 gadi
Izsoles nosacītā (sākuma) cena gadā– 28 EUR.
Izsoles solis – 2 EUR
Dalības maksa – 15 EUR
Izsoles dalībniekus reģistrē Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā Lapmežciema pagastā, Engures novadā,
Reģistrācija tiek izbeigta 18.07.2018. plkst. 8.50.
Ar objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 29467086 (Laura Šmite).
 
 
***
 
Sludinājums par zemes nomas tiesību izsoli
 
Engures novada dome paziņo, ka 2018.gada 14.maijā plkst. 11.00 Engures novada domes telpās Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā notiks Engures novada pašvaldības SIA „Smārdes industriālais parks” atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
Informācija par nomas objektu:
Nomas objekts – Zemes vienības „Loka ceļš viens A”, Smārdes pagasts, Engures novads, daļas 4000 m2 platībā nomas tiesības bez apbūves tiesībām.
Adrese – „Loka ceļš viens A”, Smārdes pagasts, Engures novads;
Lietošanas mērķis – rūpnieciskā ražošana;
Maksimālais iznomāšanas termiņš – 5 gadi
Izsoles nosacītā (sākuma) cena mēnesī – 135 EUR.
Izsoles solis – 15 EUR
Dalības maksa – 15 EUR
Izsoles dalībniekus reģistrē Engures novada domē Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30)
Reģistrācija tiek izbeigta 14.05.2018. plkst. 10.30.
Ar nomas objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 29272665 (Imants Valers).