Engures novads

Jaunatnes politika

 Engures novada jaunatnes politikas stratēģija 2014. – 2020. gadam
 
1.      Institucionālā sistēmas izveide darbam ar jaunatni īstenošanai
1.1.   Sadarbībā ar reģiona izglītības pārvaldi (kas ietver Tukuma, Engures un Jaunpils skolas – kopskaitā 24 izglītības iestādes) izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo padomi, kas darbosies kā padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu realizēšanu, sekmējot Engures novada jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajās norisēs, kā arī rosināt jauniešus saglabāt Engures novada identitāti un atgriezties savā novadā.
1.2.   Izveidot Engures novada jauniešu parlamentu, kas darbotos reģiona izglītības pārvaldes aptverto skolu sastāvā.
1.3.   Darbu ar jaunatni Engures novadā koordinē Engures novada Dome, kurā strādā pašvaldības jaunatnes lietu speciālists un sporta un atpūtas pasākumu organizators, un citi speciālisti darbā ar jaunatni.
1.4.   Darbā ar jaunatni īstenošanā pastāvīgi iesaistās pašvaldības iestādes (skolas, kultūras nami, bibliotēkas u.c.)
1.5.   Katrā pagasta pārvaldē vienam no speciālistiem pienākumu sarakstā iekļaut jaunatnes darba koordinatora pienākumus, kurus viņš veic sadarbībā ar pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu, kopīgi nodrošinot jauniešu informēšanu, apmācību un iesaistīšanu novada sociāli ekonomiskajos procesos un sabiedriskajā dzīvē.
 
2.      Jauniešu informētības palielināšana
2.1.   Izveidot un regulāri atjaunināt sociālajos tīklos mājaslapu Engures novada jauniešiem, kurā ir iespēja uzdot jautājumus, izteikt priekšlikumus un saņemt atbildes par jauniešus interesējošajiem jautājumiem.
2.2.   Ar Engures novada pašvaldības portāla www.enguresnovads.lv, informatīvā izdevuma Engures Novada Ziņas starpniecību sabiedrisko un citiem publiskās komunikācijas līdzekļiem pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa rūpējas par darba ar jaunatni aktualizēšanu sabiedrībā.
2.3.   Engures novada pašvaldības informatīvajā izdevumā Engures Novada Ziņas, kas iznāk reizi mēnesī pēc kārtējās ikmēneša domes sēdes, tiek veidota atsevišķa sadaļa „Jaunieši”, kas veltīta jaunatnei aktuālām tēmām.
2.4.   Engures novada pašvaldības portālā www.enguresnovads.lv ir atsevišķa sadaļa „Jauniešiem”, kurā tiek publicēta visa pieejamā jauniešiem aktuālā informācija (projekti, konkursi, kampaņas, notikumi u.c.).
2.5.   Pastāvīgi tiek apkopota informācija par novadā ar jaunatni saistītajām jaunatnes organizācijām, jauniešu iniciatīvas grupām un viņu īstenotajiem projektiem un aktivitātēm.
 
3.      Jauniešu līdzdalība sabiedrības dzīvē un dalība jaunatnes organizācijās un jauniešu iniciatīvas grupās
3.1.   Izveidot atbalsta sistēmu, lai stiprinātu novada ar jaunatni saistītās organizācijas un veicinātu jauniešu organizāciju un iniciatīvu grupu veidošanos.
3.2.   Veidot novada jauniešu projektu atbalsta fondu un izstrādāt mehānismu, kā jaunatnes organizācijas var saņemt atbalstu ikdienas darbam un savas darbības paplašināšanai novadā.
3.3.   Veidojoties jauniešu organizācijām un iniciatīvu grupām, attiecīgi veidot datu bāzi, kurā informācija par jauniešu organizācijām tiktu uzkrāta.
3.4.   Pašvaldības sagatavotos lēmumu projektus, kuri attiecas uz jauniešiem, nosūta publiskai apspriešanai jaunatnes organizācijām, iniciatīvu grupām un skolu pašpārvaldēm.
 
4.      Jauniešu nodarbinātība
4.1.   Pagastu pārvaldes un pašvaldības iestādes iesaista jauniešus Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajos projektos.
4.2.   Pašvaldība veicina jauniešu iesaistīšanos LLKC un Rīgas reģiona biznesa inkubatoru projektos.
4.3.   Izveidot datu bāzi par Engures novada studentiem, viņu studiju virzienu un kvalifikāciju, atbalstot novada studentus prakses un darba meklējumos novadā.
4.4.   Ar pašvaldības atbalstu un sadarbībā ar uzņēmējiem izveidot stipendiju fondu Engures novada studentiem.
 
5.      Jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana
5.1.   Sadarbībā ar Engures novada sporta un atpūtas pasākumu organizatoru, Tukuma informācijas centru, novada izglītības un kultūras iestādēm tiek izstrādāta daudzveidīga vasaras nometņu programma bērniem un jauniešiem, kurā piedalās skolēni un studenti gan no Engures novada, gan tuvējiem reģioniem.
5.2.   Pašvaldības teritorijā tiek izveidota nometņu atbalsta sistēma – deju, sporta, darba nometnes, dienas nometnes, tematiskās dienas – un organizēta koordinēšanas sistēma.
5.3.   Regulāri atsevišķas deju, sporta un kultūras aktivitātes sadarbībā ar NVO tiek organizētas tieši jauniešu auditorijai.
 
6.      Atbalsts jauniešiem un jauniešu sociālā aizsardzība
6.1.   Izveidota atbalsta sistēma jaunajām ģimenēm.
6.2.   Ieviestas atlaides skolēniem un studentiem kultūras un sporta pasākumu un nodarbību apmeklēšanai.
6.3.   Izveidota sistēma, kas nodrošina skolēnu apbalvošanu par augstiem sasniegumiem mācībās un ārpusstundu darbā.
6.4.   Katru pavasari tiek apbalvoti to skolēnu vecāki, kuru sekmes atzīstamas par teicamām vai izcilām.
 
7.      Sabiedriskā kārtība, drošība un veselīgs dzīves veids
7.1.   Sadarbībā ar Engures novada policiju un Valsts policijas Zemegales reģiona iecirkni tiek īstenoti projekti par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, sabiedrisko kārtību, drošību.
7.2.   Katru gadu tiek īstenots vismaz viens projekts novada jauniešiem par atkarību profilaksi un noziedzības mazināšanu.
7.3.   Problēmu gadījumos jauniešiem, sniedzot iespēju palikt anonīmiem, ir pieejami pašvaldības speciālisti – psihologi, ārsti u.c.