Engures novads

Foto konkurss "Enkurojies Engurē" tiek pagarināts līdz 2019. gada 14. janvārim10-10-2018

Izmaiņas par darbu iesniegšanas datumiem ir redzamas 4. punktā.

Foto konkurss „Enkurojies Engurē” Nolikums.
 
1.Konkursa tēma ir Latvijas simtgades pasākumu ietvaros iesaistīt akcijā “Enkurojies Engurē” Engures novada iedzīvotājus un viesus, profesionālus fotogrāfus un amatierus, aicinot cilvēkus izcelt un parādīt to, kas viņiem liek justies laimīgiem Engures pagastā.
2.Konkursa organizētājs ir Engures tūrisma informācijas punkts sadarbībā ar Engures pagasta pārvaldi.
3.Konkursa mērķis ir :
3.1.Veikt mākslinieciski kvalitatīvu Engures pagasta fotogrāfiju atlasi, nolūkā izveidot foto izstādi „Enkurojies Engurē” (turpmāk – Izstāde);
3.2.Sekmēt pozitīvu Engures pagasta atpazīstamību ar fotokonkursa labāko darbu - fotogrāfiju izvietošanu novada marketinga aktivitātēm – tūrisma materiāliem, mājaslapas, kalendāru un citu sociālo tīklu noformēšanai, u.c.
 
4. Konkursa norises laiks:
4.1.Fotogrāfijas  konkursam iesniegt no 2018. gada 1. novembra līdz 2019. gada 14. janvārim  pl.16.00 Konkursā drīkst iesniegt fotogrāfijas, kuras uzņemtas no 2016. gada 1.janvāra  līdz 2019.gada 14.janvārim. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti  Zušu ciema gada balvas pasākumā un labākie konkursa darbi izstādīti foto izstādē “Enkurojies Engurē”  Engures kultūras namā.
 
5. Konkursa dalībnieki:
5.1.Konkursā var piedalīties ikviena persona, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzes, iesniedzot pieteikumu dalībai konkursā, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām /turpmāk-Dalībnieks/.
6. Konkursa pieteikuma noformēšana un iesniegšana:
6.1.Lai piedalītos konkursā dalībnieks iesniedz paša radītas melnbaltas/krāsainas fotogrāfijas un parakstītu dalībnieka anketu (Pielikums Nr.1);
6.2.Iesniedzot fotogrāfijas un dalībnieka anketu, fotogrāfiju iesniedzējs norāda informāciju par sevi – vārdu, uzvārdu, kontakttelefonu, e-pasta adresi un iesniedzamo fotogrāfiju nosaukumus.
6.3.Fotogrāfijas var tikt iesniegtas elektroniski, iesūtot uz e-pastu saietanams@enguresnovads.lv vai personīgi iesniedzot tūrisma informācijas punktā USB zibatmiņas vai CD datu nesējā, Saieta namā, Jūras ielā 114, Engurē, Engures novadā.
6.4.Viens dalībnieks maksimāli var iesniegt no 5 līdz 30 fotogrāfijām, tās numurējot.
6.5.Fotogrāfijas nedrīkst būt kombinētas un nav pieļaujama montāža.
6.6.Kontakti jautājumiem par konkursa norisi - tālrunis: 63161701, 26323201 vai e-pasts saietanams@enguresnovads.lv
 
 
7. Foto konkursa iesniegto fotogrāfiju tematika:
7.1.Fotokonkursa dalībnieki aicināti iesūtīt fotogrāfijas, kuras attēlo sajūtas, lietas, cilvēkus, vietas, u.c. ar un par to, kas dara laimīgu dzīvojot, strādājot vai viesojoties Engurē vai Engures pagastā. Vienam tā ir sadzīviska situācija mājās pie vakariņu galda ar ģimeni (tādā veidā simbolizējot, ka Engures novads ir viņa mājas), citam tas ir saullēkts jūrmalā, vēl kādam citam sporta spēles vai lustīga dancošana zaļumballē. Svarīgi, lai fotogrāfijā tiktu atainots, notverts emocionāls brīdis, lai, cik vienkāršs un sadzīvisks tas arī nebūtu.
 
8. Fotogrāfiju lietošanas tiesības
8.1.Piedaloties Konkursā, Dalībnieks apliecina, ka ir iesniegto fotogrāfiju autors.
8.2.Piedaloties Konkursā, Dalībnieks turpmāk bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt tam, ka:
8.2.1.Konkursā iesniegtās fotogrāfijas un to digitālie faili paliek Konkursa rīkotāja īpašumā;
8.2.2.Konkursa rīkotājs iegūst bezmaksas lietošanas tiesības uz fotogrāfijām;
8.2.3.Konkursa rīkotājs fotogrāfijas var izmantot Engures  pagasta, novada publicitātes un popularizēšanas mērķiem.
8.3.Konkursa Dalībnieks uzņemas atbildību par atļaujas saskaņošanu ar iesniegtajās fotogrāfijās redzamajiem cilvēkiem par fotogrāfiju publiskošanu, kā arī atbildību pret iespējamām trešo personu pretenzijām saistībā ar iesniegto fotogrāfiju publiskošanu.
8.4.Piedaloties Konkursā, Dalībnieks piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem.
 
9. Pieteikumu vērtēšana:
9.1.Konkursa Dalībnieku iesniegto fotogrāfiju izvērtēšanu veiks neatkarīga konkursa žūrijas komisija (turpmāk – Komisija).
9.2.Iesniegtās fotogrāfijas Komisijas locekļi vērtēs pēc sekojošiem kritērijiem:
9.2.1.Fotogrāfijas atbilst konkursa tematikai – 10 punkti;
9.2.2.Fotogrāfijas mākslinieciskā kvalitāte – 10 punkti;
9.2.2.Orģināls un veiksmīgs pagasta atspoguļojums –10 punkti (kopā 30 punkti).
9.3.Vērtēšanu veic komisija 6 cilvēku sastāvā, kura apstiprināta ar Engures pagasta pārvaldes vadītājas rīkojumu.
9.4.Komisijai ir tiesības:
9.4.1.pieaicināt vērtēšanas darbā speciālistus un ekspertus;
9.4.2.pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā;
9.4.3.neizskatīt piedāvājumu, kas neatbilst konkursa Nolikuma prasībām;
9.4.4.noteikt konkursa uzvarētājus un sadalīt konkursa naudas balvas.
9.4.5.piešķirt atsevišķas veicināšanas balvas.
9.5.Vērtēšanas komisijai vērtēšanas procesā un pirms iesniegto fotogrāfiju vērtēšanas nav iespēja noskaidrot dalībnieku personības.
9.6.Pieteikumi, kas neatbildīs nolikuma prasībām netiks izskatīti.
9.7.Augstāko punktu skaitu ieguvušās fotogrāfijas  tiks atlasītas Izstādes veidošanai.
9.8.Konkursa trešās līdz pirmās vietas ieguvējs ar Komisijas locekļu balsojumu tiks noteikts no Izstādei atlasītajām fotogrāfijām.
 
10. Konkursa uzvarētāji un balvas:
10.1.Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēju – fotogrāfiju autori, kuru darbi būs ieguvuši visaugstāko punktu skaitu iegūs balvu:
I vieta- EUR 75.00
II vieta- EUR 50.00
III vieta- EUR 30.00
 
10.2.Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnē www.enguresnovads.lv un Engures novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Engures Novada Ziņas”.
 

<< Atpakaļ