Engures novads

Fotokonkurss22-08-2013

Engures novada dome rīko fotokonkursu „Engures novads – novads, kurā strādājam un dzīvojam”! Laimē naudas balvas no 20 - 50 latiem, kā arī pārsteiguma balvas. Bildes jāiesūta līdz 15. oktobrim!

 
FOTOKONKURSA „Engures novads – novads, kurā strādājam un dzīvojam”
NOLIKUMS
 
 
1. Konkursu rīko Engures novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Rīkotājs), „Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129.
 
2. Fotokonkursa mērķis: interesantu, atraktīvu un mākslinieciski kvalitatīvu Engures novada fotogrāfiju atlase Engures novada pašvaldības kalendāru izgatavošanai.
 
3. Dalībnieki: konkursā var piedalīties ikviens novada iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām, saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem. 
 
4. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām.
4.1. Fotoattēliem jāraksturo sekojošas tēmas:
4.1.1. Rūpniecība Engures novadā
4.1.2. Lauksaimniecība Engures novadā
4.1.3. Zivsaimniecība Engures novadā
4.1.4. Engures novada industrija un būves
4.1.5. Tūrisms un citas lietas.
4.2. Fotogrāfijai jābūt JPEG formātā, vismaz 800x600 pikseļu lielai.
4.3. Fotogrāfijai jābūt oriģinālai un iesniedzēja fotografētai.
4.4. Fotogrāfija nedrīkst būt ar reklāmas materiālu un portālu logotipu.
4.5. Fotogrāfija var būt gan krāsaina, gan melnbalta.
 
5. Fotogrāfiju iesniegšana:
5.1. Pieteikums (pielikums Nr.1) iesniedzams elektroniski, sūtot uz e-pastu fotokonkurss@enguresnovads.lv ar norādi fotokonkursam, vai jānogādā personīgi USB zibatmiņas datu nesējā „Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads. Sīkākai informācijai vērsties pie sabiedrisko attiecību speciālista Kristapa Zaļkalna, tālr. 63192109, fotokonkurss@enguresnovads.lv.
5.2. Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 2013.gada 15.oktobrim.
5.3. Fotogrāfiju iesūtītājs, iesniedzot pieteikumu ar fotogrāfijām apliecina, ka šīs fotogrāfijas ir viņa paša darbs. Fotogrāfiju iesūtītājs uzņemas atbildību pret trešo personu pretenzijām, kas varētu rasties ar iesūtītā darba publicēšanu.
 
6. Fotogrāfiju atlase.
6.1. Fotogrāfijas vērtēs ar Engures novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota žūrija.
6.2. Fotogrāfijās tiks vērtēti šādi faktori:
Fotoattēlu mākslinieciskā kvalitāte (veiksmīga kompozīcija);
Fotoattēlu tehniskā kvalitāte;
Novada veiksmīgs un pozitīvs atspoguļojums.
Katrs no kritērijiem tiks vērtēts 10 punktu skalā, kopā veidojot rezultātu līdz 30 punktiem par bildi.
Par konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek atzīti to fotoattēlu autori, kuri ir saņēmuši summā vislielāko punktu skaitu.
 
7. Fotokonkursa rīkotāji nepieņem:
7.1. Fotogrāfijas, kuru saturs neatbilst konkursa mērķim;
7.2. Fotogrāfijas, kas iesniegtas pēc nolikumā noteiktā termiņa.
 
8. Konkursa žūrija pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju un naudas balvu fonda sadali saskaņā ar nolikuma noteikumiem.
 
9.Pretendents, kurš konkursa kārtībā tiek atzīts par uzvarētāju (pirmā vieta) saņem naudas balvu Ls 50 apmērā, otrās vietas ieguvējs Ls 30, trešās vietas ieguvējs Ls 20.
 
10. Pēc žūrijas vērtējuma var tikt piešķirtas arī veicināšanas balvas.
 
11. Konkursa rezultāti  ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma tiks publicēti portālā enguresnovads.lv un pašvaldības izdevumā „Engures Novada Ziņas” oktobra numurā.
 
12. Fotoattēlu lietošanas tiesības:
12.1. Konkursā iesniegtie fotoattēli un digitālie foto paliek rīkotāja īpašumā. Konkursa rīkotājs šos fotoattēlus var izmantot pēc saviem ieskatiem.
12.2. Iesniedzot fotoattēlus konkursam „Engures novads – novads, kurā strādājam un dzīvojam” fotoattēlu autors piekrīt sava darba iekļaušanai Engures novada kalendāra vai informatīvajos materiālos, nesaņemot par to atlīdzību, taču, ja iespējams, norāda atsauci uz autoru, kā arī piekrīt visiem šī nolikuma nosacījumiem.
 
13. Pielikumi:
13.1. Pielikums Nr.1- Pieteikuma anketa  

<< Atpakaļ