Engures novads

Lapmežciema PII

Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) ir izglītības sistēmas pirmā pakāpe, tā veic svarīgāko bērnu sagatavošanas skolai funkciju
 
Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas izglītības posmā 2019./2020. mācību gadā  ir 110 audzēkņu.
 

Pirmsskolas izglītības programma nosaka mērķus, uzdevumus, kuri jāīsteno pirmsskolas skolotājam sadarbojoties ar bērnu grupu, bērnu apakšgrupu un arī individuāli. Katrs bērns, kurš iesaistās pirmsskolas izglītības programmā, ir ar savu individuālo pieredzi, kura veidojusies noteiktā vidē( gan lietu vidē, gan saskarsmes vidē). Pirmsskolas skolotājam ir jānosaka bērnu priekšstatu pūrs, prasmju un iemaņu līmenis un jāsaskaņo ar programmas pakāpēm. Katra attīstības pakāpe nosaka konkrētas apgūstamās iemaņas, lai bērns varētu pasauli uztvert kopsakarībās.

Pirmā pakāpe paredz lietu un parādību apguvi nominācijās. Tas nozīmē, ka bērns nosauc lietas, parādības, darbības pareizā literārā valodā, saista tās ar noteiktiem jēdzieniem, sāk elementāri klasificēt pēc vienkāršākajām pazīmēm, sāk vispārināt.

Otrā pakāpe saistās ar elementāru likumu un cēloņsakarību apzināšanu lietu un parādību vidū, praktisku iegūto prasmju patstāvīgu izmantošanu.

Trešā pakāpe raksturojas ar spriedumu veidošanos, secinājumu, vispārinājumu veidošanos, iesaistīšanos pārspriedumos, savu domu aizstāvēšanu, pamatošanu, iegūto prasmju un iemaņu patstāvīgu pielietošanu dažādās situācijās un radošās darbības aizsākumiem. Šie attīstības posmi nav saistīti ar konkrētu vecumu. Tie ir kustīgi, saistīti ar katra bērna priekšstatiem, attīstības īpatnībām, ar katru jaunapgūstamo vielu, ar apkārtnes apguvi.

Nedēļas laikā bērnu mācīšanās organizējama dažādās organizācijas formās:
  • Rotaļnodarbība ar visu bērnu grupu,
  • Apvienotās rotaļnodarbības,
  • Bērnu mācīšanās patstāvīgā darbībā,
  • Mācīšanās apakšgrupās,
  • Pašnodarbības.
Pirmsskolas vecumā bērnu mācīšanās nav organizējama kā viens noteikta laika process kādu uzdevumu risināšanā. Pirmsskolēna psihofizioloģiskās īpatnības prasa ilgstošu darbu bērna intereses izraisīšanā, uzmanības noturīguma veidošanā un gūto priekšstatu un prasmju nostiprināšanā.
 
Kontakti: 
Direktors Raimonds Arājs 
25553874skola@lapmezciems.lv
 
Pirmskola (bērnudārza virtuve) – mob. tel. 26808897
Visās Engures novada izglītības iestādēs pirmsskolas vecuma bērni 5 - 6 gadu vecumā, kā arī skolā 1.-9.klases skolēni saņem brīvpusdienas.