Engures novads

Lēmumi par saistošajiem noteikumiem

2020. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 
 
  
  
  
 
 
2019. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.2
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.1
 
 
 
 
2018. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.2
  
 
Saistošie noteikumi Nr.3
 
 
 
 Saistošie noteikumi Nr.4
 
 
 Saistošie noteikumi Nr.5
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.9
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.9
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.10
 
 

 

 

 
2017. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.10
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.11
 
 
 
 
2016. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 
 
Saistošie noteikumi Nr.2
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.3
 
 

 
 

 

 

 
 
Saistošie noteikumi Nr.11
NOLIKUMS
 
 
Saistošie noteikumi Nr.13
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.15
 
 
Saistošie noteikumi Nr.16
 
 
Saistošie noteikumi Nr.17
 
 
Saistošie noteikumi Nr.18
 
  
2015. gadā pieņemtie saistošie noteikumi 
 
 
 
 
 
Engures novada pašvaldības aģentūras „Šlokenbekas muiža” NOLIKUMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.7
Par kārtību, kādā piešķirams apbedīšanas pabalsts Engures novadā
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.8
 
 
 
Grozījumi Engures novada Domes 2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.57„Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.9
„Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Engures novadā”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr.13
Par nekustamā īpašuma nodokli Engures novadā 2016.gadā
 
 


 
 ***
 
 
 
2014.gadā pieņemtie saistošie noteikumi
 
 
Saistošie noteikumi Nr.2
 
Saistošie noteikumi Nr.3
 
Saistošie noteikumi Nr.4
 
Saistošie noteikumi Nr.5
 
Saistošie noteikumi Nr.7
 
Saistošie noteikumi Nr.8
 
Saistošie noteikumi Nr.9
 
Saistošie noteikumi Nr.10
 
Saistošie noteikumi Nr.11
 
Saistošie noteikumi Nr.12
 
Saistošie noteikumi Nr.13
 
Saistošie noteikumi Nr.15
 
Saistošie noteikumi Nr.16
 
Saistošie noteikumi Nr.17
 
 
 ***
 
 
 
2013.gadā pieņemtie saistošie noteikumi
 
 

Saistošie noteikumi Nr.2
 
Saistošie noteikumi Nr.5
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 9
 
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 12
 
Saistošie noteikumi Nr.13
Grozījumi 25.09.2012. Engures novada domes Saistošajos noteikumos Nr.14
 
Saistošie noteikumi Nr.11
 
 
Saistošie noteikumi Nr. 18
 
Saistošie noteikumi Nr. 19
 
Saistošie noteikumi Nr. 20
 
Saistošie noteikumi Nr. 21
 
Saistošie noteikumi Nr. 23
 
Saistošie noteikumi Nr. 24
 
Saistošie noteikumi Nr. 25
 
Saistošie noteikumi Nr. 26
 
Saistošie noteikumi Nr. 27
 
Saistošie noteikumi Nr. 28
 
Saistošie noteikumi Nr. 29
 
Saistošie noteikumi Nr.31
 
Saistošie noteikumi Nr. 32
 
Saistošie noteikumi Nr. 33
 
Saistošie noteikumi Nr. 34
 
 
***
 
 
2012.gadā pieņemtie saistošie noteikumi
 
 
Saistošie noteikumi Nr.6
 
Saistošie noteikumi Nr.7
 
 
Saistošie noteikumi Nr.9
Grozījumiem Engures novada Domes 12.22.2009. Saistošajos noteikumos Nr.58 “Par pabalstu jaundzimušā aprūpei Engures novadā”

Saistošie noteikumi Nr.12
Par grozījumu 2012.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.13
Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.14
Par maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu un pievadu izbūvi Engures novadā pēc pakalpojuma ņēmēja (dzīvojamo ēku īpašnieku vai apsaimniekotāju) ierosinājuma

Saistošie noteikumi Nr.15
Saistošie noteikumi „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Engures novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem”

Saistošie noteikumi Nr.16
Grozījumi 2012. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.17
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Engures novada vispārējās izglītības iestādēs
 

Saistošie noteikumi Nr.18
Par “Detālplānojuma teritorijai “ ”Zvejnieku ceļš””apstiprināšanu  (vēl nav stājušies spēkā)
 
Saistošie noteikumi Nr. 20
 
Saistošie noteikumi Nr.22.
 
 
***
 

2011.gadā pieņemtie saistošie noteikumi
 
Saistošie noteikumi Nr. 1
"Par Engures novada pašvaldības budžetu 2011.gadam" (ar grozījumiem)

Saistošie noteikumi Nr.2

Saistošie noteikumi Nr.3  
"Par detālplānojuma zemesgabalam "Kalntomi" apstiprināšanu" 

Saistošie noteikumi Nr.4 
"Par transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļaujas izsniegšanas kārtību Engures novada teritorijā"

Rakšanas darbu atļauja

Saistošie noteikumi Nr.5
Par  papildu materiālo palīdzību Engures novadā

Saistošie noteikumi Nr.6
Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs

Saistošie noteikumi Nr.7  
Par pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā pašvaldības mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi budžetā

Saistošie noteikumi Nr.8
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Engures novadā

Saistošie noteikumi Nr.9
Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Engures novadā un suņa reģistrēšanas kārtību
Saistošie noteikumi Nr.10 (nav vēl spēkā stājušies) 

Par detālplānojuma zemesgabalam “Sātiņi”, apz. kadastrā Nr. 9066 001 0354,
Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo  noteikumu „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagasta īpašumam “Sātiņi” apstiprināšanu


Saistošie noteikumi Nr.12
Grozījumi 2011.gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.13
Par detālplānojuma zemesgabalam“Krūziņi” un „Kalniņi” Smārdes pagasts, Engures novads apstiprināšanu un sasitošo noteikumu izdošanu

 Saistošie noteikumi Nr.14
Par detālplānojuma zemesgabalam“Īles”, Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo  noteikumu „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagasta īpašumam “Īles”" apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.25 
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā

Saistošie noteikumi Nr.27
Grozījumi 2011. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”
 
 
*** 
 

2010. gadā pieņemtie saistošie noteikumi
 
Darba samaksas NOLIKUMS

Saistošie noteikumi Nr.1
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Engures novada teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo skolu skolēniem

Saistošie noteikumi Nr.1
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Engures novada teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo skolu skolēniem un par Engures novada budžetu 2010. gadam

Saistošie noteikumi Nr.2
"'Par Engures novada pašvaldības budžetu 2010.gadam"

 Saistošie noteikumi nr.4
Engures novada teritorijas dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi


Saistošie noteikumi Nr.5 
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un publiska pasākuma rīkošanai

Saistošie noteikumi nr.6
„Grozījumi  19.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Engures novada teritorijā dzīvojošajiem vispārizglītojošo skolu skolēniem””

Saistošie noteikumi Nr.8 
Par detālplānojuma zemesgabalam “Līči”, apz. kadastrā Nr. 9066 001 0114,Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo  noteikumu „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagastaīpašumam “Līči” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.9
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Engures novadā

Saistošie noteikumi nr.10
Par tirdzniecības organizēšanas kārtību Engures novadā

Saistošie noteikumi Nr. 11
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”
 

Saistošie noteikumi Nr. 12
Par detālplānojuma zemesgabalam “Kaltomi”, apz. kadastrā Nr. 9066 004 0262, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo  noteikumu  „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagasta īpašumam “Kaltomi” apstiprināšanu 

Saistošie noteikumi Nr.13
Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Engures novadā 

Saistošie noteikumi Nr.16
Par grozījumiem Engures novada domes 12.22.2009. saistošajos noteikumos nr.57 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā"

Saistošie noteikumi Nr.18
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.20
"Par Engures novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas C un D klašu apstiprināšanu Smārdes, Engures un Lapmežciema pagastos"

Saistošie noteikumi Nr.21
"Par grozījumiem Engures novada Domes 22.12.2009.Saistošajos noteikumos Nr.57 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”

Saistošie noteikumi Nr.22
"Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.13" 

Sasitošie noteikumi Nr.23 
"Par Engures novada pašvaldības pabalstu aizbildnim"Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.24
"Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Engures novada pašvaldības budžetu 2010.gadam""
 
 
***

 
 
2009.gadā pieņemtie saistošie noteikumi
 
Saistošie noteikumi Nr. 56