Engures novads

Pašvaldība

Engures novada pašvaldība darbojas uz likuma “Par pašvaldībām”, Engures novada domes Nolikuma un struktūras, kā arī Nolikumā veikto grozījumu pamata.

ENGURES NOVADA DOMES NOLIKUMS

 

Engures novada pašvaldības juridiskais statuss - pašvaldība, domes juridiskā un faktiskā  adrese ir „Jaunā iela 9, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129.

Pakalpojumu sniegšanas centri:

Engures pagasta pārvalde, adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads;

Engures pagasta pārvaldes NOLIKUMS

Lapmežciema pagasta pārvalde, adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads;

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV 90000050759

 

Engures novads izveidots pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” un 04.09.2007.MK noteikumu Nr.596 II. daļas „Novadi” 25.punktu, apvienojoties Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastiem. Engures novada dome ievēlēta 2009.gada 6.jūnijā, domes darbība uzsākta 2009.gada 1.jūlijā.

Līdz 2009.gada 1.jūlijam atsevišķi darbojās Engures pagasta padome, Smārdes pagasta padome un Lapmežciema novada dome.

No 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam novadu veidojošās pašvaldības strādāja ar katras pašvaldības gada sākumā apstiprināto budžetu. Pēc novada izveidošanas, budžets tika konsolidēts, apvienojot Engures pagasta padomes, Smārdes pagasta padomes, Lapmežciema novada domes un Raudas pansionāta budžetus.

Engures novada  domes priekšsēdētājs Gundars Važa tika ievēlēts 2009. gada 1.jūlijā, atkārtoti ievēlēts 2013.gada 18.jūnijā.

Engures novada  domes sastāvā ir 15 deputāti.

Kontakti: tel. 63192244, 63192244  dome@enguresnovads.lv