Engures novads

Pašvaldība


Informējam, ka sakarā ar pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu kopš 2021.gada 1.jūlija Engures novada Domes, kas atradās pašreizējās Smārdes pagasta pārvaldes telpās, tiesību un saistību pārņēmēja ir Tukuma novada pašvaldība.
Vairāk informācija: http://www.enguresnovads.lv/sabiedriba/sodien-stajas-speka-jaunais-latvijas-administrativi-teritorialais-iedalijums


 Sekojiet aktuālajai informācijai www.tukums.lv

 

                

Engures novada pašvaldība darbojās uz likuma “Par pašvaldībām”, Engures novada domes Nolikuma un struktūras, kā arī Nolikumā veikto grozījumu pamata.

Engures novada dome 

Engures novada pašvaldības juridiskais statuss - pašvaldība, Engures novada domes juridiskā un faktiskā  adrese ir Jaunā iela 9, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129.

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV 90000050759

ENGURES NOVADA DOMES NOLIKUMS

 

Pakalpojumu sniegšanas centri:

 

Smārdes pagasta pārvalde
Nodokļa maksātāja reğ.Nr.LV90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Smārdes pagasta pārvaldes NOLIKUMS

 

Engures pagasta pārvalde, adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads;

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV 90000051966

Engures pagasta pārvaldes NOLIKUMS

 

Lapmežciema pagasta pārvalde, adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads;

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV 90000050759

Lapmežciema pagasta pārvaldes NOLIKUMS

 

Engures novads izveidots pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” un 04.09.2007.MK noteikumu Nr.596 II. daļas „Novadi” 25.punktu, apvienojoties Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastiem. Engures novada dome ievēlēta 2009.gada 6.jūnijā, domes darbība uzsākta 2009.gada 1.jūlijā.

Līdz 2009.gada 1.jūlijam atsevišķi darbojās Engures pagasta padome, Smārdes pagasta padome un Lapmežciema novada dome.

No 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam novadu veidojošās pašvaldības strādāja ar katras pašvaldības gada sākumā apstiprināto budžetu. Pēc novada izveidošanas, budžets tika konsolidēts, apvienojot Engures pagasta padomes, Smārdes pagasta padomes, Lapmežciema novada domes un Raudas pansionāta budžetus.

Engures novada  domes priekšsēdētājs Gundars Važa tika ievēlēts 2009. gada 1.jūlijā, atkārtoti ievēlēts 2013.gada 18.jūnijā, atkārtoti ievēlēts 2017. gada 20. jūnijā.

Engures novada  domes sastāvā ir 15 deputāti. 2021. gada 30. jūnijā sakarā ar Latvijas pašvaldību reformu Engures novads beidza pastāvēt un tā sastāvā esošoie pagasti – Smārde, Engure un Lapmežciems – tika pievienoti Tukuma novadam. Gundars Važa vienbalsīgi tika ievēlēts par Tukuma novada domes priekšsēdētāju.

Domes sēdes notiek katra mēneša trešās nedēļas ceturtdienā plkst.15.00 domes administratīvajā ēkā Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā.

 

 

Kontakti: tel. 63192244, 63192244  dome@enguresnovads.lv