Engures novads

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

01-02-2021
2021.gada 10.janvārī Būvvalde ir saņēmusi Būvniecības iesniegumu, būvprojektu minimālā sastāvā un planšeti publiskās apspriešanas vajadzībām klēts pārbūvei par tūrisma mītni būvniecības īpašumā “Zuši”, Bērzciemā, Engures pagastā, Engures novadā (kadastra apzīmējums 9050 002 0364). Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli un Būvvalde varētu pieņemt atbilstošu lēmumu ir nepieciešams veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
Paziņojums par Engures novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Paziņojums par Engures novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

29-07-2019
Ar Engures novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 8 p.18 “Par Engures novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam un vides pārskata nodošanu sabiedriskai apspriešanai” tiek uzsākta Engures novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma – vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Apstiprināts detālplānojums zemesgabalam "Kuģukalni"

Apstiprināts detālplānojums zemesgabalam "Kuģukalni"

03-01-2019
Ar Engures novada domes 15.11.2018. lēmumu (protokola Nr.11, 18) ir apstiprināts detālplānojums zemesgabalam "Kuģukalni", apzīmējums kadastrā 90660010238, Ragaciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.
Atklāts “Vēju dārza” arhitektūras metu konkurss

Atklāts “Vēju dārza” arhitektūras metu konkurss

22-10-2018
Aicinām iedzīvotājus piedalīties metu konkursā ""Vēju dārza” Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, teritorijas attīstības koncepcija”.Konkursa mērķis ir iegūt labāko ideju ar vadlīnijām šīs teritorijas funkcionālai, vizuālai un mentālai attīstīšanai pie Smārdes ciemata teritorijas.
Paziņojums par Engures novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par Engures novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu

06-04-2018
Engures novada dome 2018. gada 15. martā pieņēma lēmumu Nr.3, 19 § „Par Engures novada attīstības programmas 2019.- 2025.gadam izstrādes uzsākšanu”. Ar lēmumu tika apstiprināts arī darba uzdevums ar izstrādes termiņiem un izstrādes darba grupa šādā sastāvā: domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, būvvaldes vadītāja, attīstības plānotāja, pārvalžu vadītāji.
Noslēgts Līgums par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” ieviešanu

Noslēgts Līgums par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” ieviešanu

11-02-2014
SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā* 2014.gada 09.janvārī noslēdza Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024/131. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 605 000,00, no kurām Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda finansējums ir EUR 425 000,00.
Rīgas plānošanas reģions noslēdz Eiropas Sociālā fonda projektu par kvalitatīvas attīstības plānošanas pilnveidi

Rīgas plānošanas reģions noslēdz Eiropas Sociālā fonda projektu par kvalitatīvas attīstības plānošanas pilnveidi

20-12-2013
Decembrī Rīgas plānošanas reģions noslēdz Eiropas Sociālā fonda projekta „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana, veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” (vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) projekta ieviešanu, ko Rīgas plānošanas reģions īstenoja sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu.

Paziņojums par novada robežu korekciju

17-12-2013
Tukuma novada Dome un Engures novada dome izsludina publisko apspriešanu par Tukuma novada un Engures novada robežu korekciju, pamatojoties uz AS ”Komforts” iesniegumu. AS „Komforts” vēlas, lai zemesvienības, kas šobrīd atrodas Engures novada Smārdes pagastā (k.nr.9082 008 0144 , k.nr.9082 008 0253) tiktu pievienotas Tukuma pilsētas un novada administratīvajai teritorijai, tādējādi atvieglojot turpmāko uzņēmuma darbību.

Paziņojums par Ventspils šosejas posma rekonstrukcijas labojumu ieviešanu ziņojumā

11-11-2013
2013.gada 8. novembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta autoceļa A10 “Rīga-Ventspils” posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) Tukums) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija pēc sīku labojumu ieviešanas atbilstoši VPVB norādījumiem.
Paziņojums

Paziņojums

23-09-2013
2013. gada 20. septembrī ir pabeigta ietekmes uz vidi novērtējuma Tukuma lidostas darbības paplašināšanai (SIA “Tukums Airport”) ziņojuma aktuālā versija pēc sabiedriskās apspriešanas.

Sabiedriskā apspriešana pagarināta

12-09-2013
Engures novada dome 19.02.2013 protokols Nr.2 p.18 ir pieņēmusi lēmumu par detālā plānojuma nekustamajiem īpašumiem „Ērgļi” kad.Nr. 9066 004 0642,

Paziņojums

22-08-2013
Engures novada dome 19.02.2013 protokols Nr.2 p.18 ir pieņēmusi lēmumu par detālā plānojuma nekustamajiem īpašumiem „Ērgļi” kad.Nr. 9066 004 0642,
Paziņojums par Ventspils šosejas posma rekonstrukciju

Paziņojums par Ventspils šosejas posma rekonstrukciju

21-08-2013
2013. gada 16. augustā ir pabeigta autoceļa A10 “Rīga-Ventspils” posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) Tukums) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija pēc sabiedriskās apspriešanas