Engures novads

Par Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam gala redakcijas nodošanu atzinuma saņemšanai22-10-2013

Pamatojoties uz Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu laika posmā no 26.08.2013 -27.09.2013, ir veikta Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto komentāru iestrāde attīstības stratēģijā.

 Lai Engures novada dome pieņemtu lēmumu par Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam gala redakcijas apstiprināšanu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 69.punktu, Engures novada dome nolemj nodot Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam gala redakciju Rīgas plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
 
Ar Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakciju iespējams iepazīties Engures novada domes mājas lapā www.enguresnovads.lv, sadaļā Plānošana - sk. ŠEIT.
 
 

<< Atpakaļ