Engures novads

Paziņojums par Engures novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu29-07-2019

Ar Engures novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 8 p.18 “Par Engures novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam un vides pārskata nodošanu sabiedriskai apspriešanai” tiek uzsākta Engures novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma – vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Engures novada attīstības programma 2019. - 2025. gadam ir Engures novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.
 
Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 30. jūlija līdz 2019. gada 9. septembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar attīstības programmas un vides pārskata 1. redakcijas materiāliem varēs iepazīties:
Engures novada pašvaldības mājaslapā www.enguresnovads.lv sadaļas “Plānošana”
Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Engures novadā, LV-3129, pirmdienās 08.00 – 12.00, 12.45 – 18.00,  otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00; piektdienās 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 (2. stāvā 10. telpā)
Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv
 
Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības programmas un vides pārskata 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 9. septembrim:
Engures novada pašvaldībā, Jaunā ielā 9, Smārdē, Engures novadā, LV-3129, (10. telpā)
Nosūtot pa pastu uz adresi: Engures novada dome, Jaunā iela 9, Smārde, Engures novads, LV-3129
Elektroniski, nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: dome@enguresnovads.lv
Elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
 
Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).
 
Sabiedriskās apspriešanas laikā notiks publiskā apspriede, kurā attīstības programmas izstrādātājiem SIA “Emerging Solutions”, vides pārskata izstrādātājiem SIA “CitizenVoice” un pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot interesējošos jautājumus, izteikt viedokļus un priekšlikumus.
 
Sabiedriskās apspriedes notiks:
 
2019.gada 14.augustā plkst.18.00  Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā;
2019.gada 15.augustā plkst. 18.00 Liepu iela 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā;
2019.gada 20.augustā plkst.18.00 Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā.
 
Ja Jums ir jautājumi, aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas (attīstības plānotāja Alise Indriksone, 63192109, alise.indriksone@enguresnovads.lv).
 

<< Atpakaļ