Engures novads

Paziņojums par Engures novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu06-04-2018

Engures novada dome 2018. gada 15. martā pieņēma lēmumu Nr.3, 19 § „Par Engures novada attīstības programmas 2019.- 2025.gadam izstrādes uzsākšanu”. Ar lēmumu tika apstiprināts arī darba uzdevums ar izstrādes termiņiem un izstrādes darba grupa šādā sastāvā: domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, būvvaldes vadītāja, attīstības plānotāja, pārvalžu vadītāji.

Attīstības programmas uzdevumi:
1. Definēt Engures novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus;
2. Izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, iepriekš izstrādāto Attīstības programmu 2012.-2018.gadam, Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam, Teritorijas plānojumu 2013-2025.gadam un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Engures novads;
3. Organizēt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Stratēģijas izstrādē, atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK noteikumiem „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam.
 
Ar šobrīd spēkā esošo Attīstības programmu 2012.–2018. gadam var iepazīties Engures novada pašvaldības tīmekļvietnē http://www.enguresnovads.lv/pub/?id=120. Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota pašvaldības mājas lapā un izdevumā „Engures novada ziņas”.
Attīstības programmas izstrādi plānots pabeigt līdz 2018.gada novembrim.
Lēmums „Par Engures novada attīstības programmas 2019.- 2025.gadam izstrādes uzsākšanu”.
 
 

<< Atpakaļ