Engures novads

Paziņojums par Engures novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai21-08-2013

20.08.2013. Engures novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 29.§) nodot Engures novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Engures novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 26.08.2013. līdz 27.09.2013.
Ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties:
  • Engures novada pašvaldības administrācijas ēkā („Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads), pašvaldības darba laikā;
  • Engures novada pagastu pārvaldēs, pašvaldības darba laikā;
  • Engures novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.enguresnovads.lv
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
04.09.2013. plkst. 18.00 Engures Kultūras namā, Jūras iela 85, Engure, Engures nov.
05.09.2013.plkst. 19.00 Lapmežciema tautas namā, Liepu iela 2, Lapmežciems, Engures nov.
09.09.2013. plkst.18.00 Smārdes Kultūras centra zālē, „Smārdes pamatskola”, Smārdes pag., Engures nov.
Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakcijas papildināšanai iesniedzami un adresējami Engures novada pašvaldībai uz adresi: „Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129, kā arī elektroniski uz e-pastu dome@enguresnovads.lv līdz 27.09.2013. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, bet juridiskām personām – reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju.
Kontaktpersona: Engures novada domes attīstība plānotāja Ilze Turka, tel.: 63192109, e-pasts: ilze.turka@enguresnovads.lv
 
 

<< Atpakaļ