Engures novads

Paziņojums par Engures novada teritorijas plānojuma 2013 – 2025. apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu03-01-2013

Engures novada dome paziņo, ka 20.11.2012. pieņemts lēmums (protokols Nr.11, p.13) „Par Engures novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” un pieņemti saistošie noteikumi Nr.19 „Par Engures novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ar Engures novada teritorijas plānojumu iespējams iepazīties Engures novada pašvaldībā „Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads un pašvaldības interneta vietnē www.enguresnovads.lv sadaļā „Plānošana”.

<< Atpakaļ