Engures novads

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizēto ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā10-04-2013

Paredzētās darbības nosaukums: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve.

Paredzētās darbības vieta: Tukuma novads (Tumes, Slampes, Degoles, Džūkstes pagasti), Engures novads (Smārdes pagasts), Jūrmala, Babītes novads (Salas un Babītes pagasti), Dobeles novads (Jaunbērzes pagasts), Jelgavas novads (Valgundes pagasts, Kalnciems), Mārupes novads, Rīga.
Ierosinātājs: A/S „Latvijas elektriskie tīkli”, reģ. Nr. 40103379313
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2011. gada 1. martā. IVN ziņojuma „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi aktualizētais novērtējums sagatavots 2013.gada 5. aprīlī.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411.
 
Ar IVN ziņojumu var iepazīties internetā: www.latvenergo.lv un www.let.lv, kā arī papīra formātā pašvaldībās
 
 

<< Atpakaļ