Engures novads

Rīgas plānošanas reģions noslēdz Eiropas Sociālā fonda projektu par kvalitatīvas attīstības plānošanas pilnveidi20-12-2013

Decembrī Rīgas plānošanas reģions noslēdz Eiropas Sociālā fonda projekta „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana, veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” (vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) projekta ieviešanu, ko Rīgas plānošanas reģions īstenoja sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu.

Viens no projekta vērtīgākajiem ieguvumiem bija iespēja pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības plānošanas speciālistiem regulāri tikties gan vienas dienas, gan divu dienu projekta semināros, diskutējot un daloties pieredzē par jautājumiem, kas skar teritorijas attīstības plānošanu, plānošanas procesa vadību un uzraudzību. Viens no aktīvākajiem un atraktīvākajiem projekta semināriem notika augustā centrā „Koka Rīga.” Tā laikā, piedaloties koprades darba grupās, semināra dalībnieki eksperta S.Mūriņa vadībā līdzdarbojās „Pētījuma par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un uzraudzībā vietējā līmenī” tapšanas procesā.
Projekta ietvaros izstrādāts metodoloģiskais materiāls „Attīstības plānošana pašvaldībās. Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei” un Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju koncepciju, ĢIS datu bāzi un reģiona investīciju teritoriju platformu. Metodoloģiskajā materiāla izstrādes gaitā projekta eksperti G.Pāvils, V.Zīverte, E.Pudzis un P.Šķiņķis īpašu uzmanību veltīja Rīgas plānošanas reģiona mērķteritorijām – Pierīgai, piekrastei un laukiem, - identificējot problēmas un izaicinājumus un piedāvājot vadlīnijas risinājumiem šajās teritorijās ietilpstošajām pašvaldībām. Rekomendāciju pašvaldībām izmantot metodoloģisko materiālu, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, RPR iekļāvis aktualizētajā kritēriju izpildes vērtējuma dokumentā „Kārtība, kādā Rīgas plānošanas reģions izvērtē pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas.”
Strādājot pie Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju koncepcijas un ar to saistītās ĢIS datu bāzes un potenciālo investīciju teritoriju interneta platformas izveides, plānošanas reģiona speciālisti semināros tikās un diskutēja gan ar valsts institūciju pārstāvjiem, kas īsteno dažādu valsts statistisko datu ieguves, apstrādes procesus, gan pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistiem, kas jau savu teritorijās aprobējuši darbu ar statistikas datiem. RPR iecere šīs projekta aktivitātes ietvaros bija radīt reģiona statistikas teritoriju modeli - teritoriālās pārvaldības statistikas vienību tīklu, kas būtu piemērots demogrāfisko, sociālo un ekonomisko datu apkopošanai un analīzei.
Visi projekta gaitā izstrādātie materiāli pieejami RPR interneta vietnē (sadaļa „RPR projekti”>>>”Publisko pakalpojumu pieejamība RPR”).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Laura Cimža, projekta vadītāja
Tālr. +371 67559821
e-pasts: laura.cimza@rpr.gov.lv
 
 

<< Atpakaļ