Engures novads

Aktuālā informācija ESF projektā „Engures novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”12-09-2012

31.05.2012.
Engures novada domes Teritorijas plānojuma izstrāde 2013. -2025.gadam


Projekta ietvaros ir notikusi Engures novada teritorijas plānojuma 2013-2025.gadam sabiedriskā apspriešana( laikā no 08.02.2012 – 25.03.2012) un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, par kuru norisi tika ievietota informācija Engures novada domes mājas lapā www.enguresnovads.lv. Šobrīd ir veikta sabiedriskās apspriešanas  materiālu apkopošana un pēc Engures novada Domes 24.04.2012. pieņemtā lēmuma par Engures novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas papildināšanu,   tiek veikta Teritorijas plānojuma pilnveidošana.

 Sakarā ar nepieciešamību saskaņot daudzpusīgas intereses piejūras teritoriju izmantošanā,  kā kompromiss ar Ķemeru nacionālo parku, ir nolemts veikt papildus ekspertīzi-teritorijā sastopamo biotopu un sugu ekspertīzes veikšana atsevišķās Lapmežciema pagasta zemes vienībās. Līdz ar papildus ekspertīzes veikšanu, aizkavējās sākotnēji plānotais laika grafiks un paredzams, ka Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gala redakcijas saskaņošana  varētu aizkavēties par aptuveni 2-3  mēnešiem.

Projekta koordinatore Ilze Turka

Papildināts 30.08.2012
Engures novada domes Teritorijas plānojuma izstrāde 2013. - 2025.gadam

Projekta ietvaros turpinās darbs pie Engures novada teritorijas plānojuma 2013-2025.gadam (TP) izstrādes, ko veic SIA „Reģionālie projekti”. Pēc TP sabiedriskās apspriešanas, kas ilga no 08.02.2012 – 25.03.2012, ir izstrādāta  TP papildināta redakcija un šobrīd   norit darbs pie atzinumu saņemšanas no atbildīgajām institūcijām. Plānots, ka Engures novada teritorijas plānojuma 2013. -2025.gadam gala redakciju iesniegts uz apstiprināšanu Engures novada domē septembrī. Pēc TP apstiprināšanas Domē, , TP tiks izlikts publiskai apskatei un nosūtīts VARAM atzinuma saņemšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no VARAM, TP līdz ar saistošo noteikumu izstrādāšanas stāsies spēkā. Tas varētu notikt  oktobra vai novembra mēnesī.

Projekta koordinatore Ilze Turka

<< Atpakaļ