Engures novads

Apstiprināta Engures novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata gala redakcija31-01-2012

PAZIŅOJUMS
par Engures novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu
 
Saskaņā ar  Engures novada Domes 2011.gada 20.decembra lēmumu prot. Nr. 12, punkts 22 ir apstiprināta „Engures novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam” un Vides pārskata gala redakcija.

Engures novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata  gala redakcija ir apskatāma tīmekļa vietnē www.enguresnovads.lv.

Engures novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam:

1.daļa- Pašreizējā situācija

2.daļa- Stratēģiskā daļa un rīcības plāns.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka attīstības prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem un ietver šādas daļas:
 
 1. Pašreizējās situācijas un SVID analīze;
 2. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns;
 3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums- vides pārskats;
 4. Pielikumi

Engures novada integrētajā attīstības programmā ir noteikts Engures novada ilgtermiņa attīstības stratēģiskais ietvars un prioritātes, un rīcības plāns 2012.- 2018.gadam.

Engures novadam ir definēta šāda attīstības vīzija:

Mēs Engures novadu turpmāko 20 gadu laikā izveidosim par tādu vietu, kur:
 
 • Katram būsim radījuši iespēju dzīvot sociāli pilnvērtīgu dzīvi;
 • Saglabājot unikālo dabisko vidi un attīstot fizisko infrastruktūru, būsim radījuši ļoti pievilcīgu dzīves telpu;
 • Būsim attīstījuši tādu uzņēmējdarbību, kas mūs nodrošinās ar labi apmaksātām darba vietām un pārliecību par nākotni;
Realizējot un saglabājot dabas dotās priekšrocības, būsim attīstījuši kvalitatīvus un saistošus tūrisma un atpūtas pakalpojumus.

Engures novada attīstības stratēģiskie mērķi ir šādi:
 
 • SM1. „Cilvēkresursi” – sociāli nodrošināta, izglītota un aktīva sabiedrība;
 • SM2. „Dzīves telpa” – kvalitatīva, racionāla un pievilcīga dzīves vide;
 • SM3. „Uzņēmējdarbība” – novads, kur attīstās augstas pievienotās vērtības ražošana un pakalpojumi;
 • SM4. „Tūrisms un rekreācija” – starptautiski pazīstami, augstu novērtēti un ilgtspējīgi apsaimniekoti  rekreācijas resursi.

Engures novada integrētā attīstības programma 2012-2018.gadam un Vides pārskats izstrādāta ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu, darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšanā” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Engures novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros.
 

<< Atpakaļ