Engures novads

Apstiprinātie pašvaldības projekti ELFLA LAP programmas "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās" ietvaros06-09-2010

LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2010.gada augustā apstiprinājusi sekojošus Engures novada domes projektu pieteikumus, kuri tika iesniegti ELFLA Lauku attīstības programmas  pasākuma "Lauku ekonomikas dāžādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā " ietvaros:

1. "Smārdes sporta zāles grīdas vienkāršotā renovācija". Projekta ietvaros paredzēts veikt Smārdes pamatskolas sporta zēles vienkāršoto renovāciju, t.sk. grīdas slīpēšanu un sporta inventāra noliktavas izbūvi. Projekta  kopējās attiecināmās izmaksas ir 9971.29 Ls, kur ELFLA finansējums- 7478.47 Ls;

2. "Aprīkojuma iegāde ar sportu saistīto aktivitāšu  nodrošināšanai". Projekta ietvaros Lapmežciema sporta kompleksā tiks uzstādīti 4 galda tenisa galdi, 10 novusa galdi, 1 eliptiskais trenažiris, sporta zāles logi  tiks aprīkoti ar žalūzijām. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4659.33 Ls, kur ELFLA finansējums- 3494.50 Ls;

3. "Aprīkojuma un programmnodrošinājuma iegāde apmācību veikšanai vietējiem iedzīvotājiem". Projekta ietvaros tiks iegādāts programmnodrošinājums un interaktīvs aprīkojums angļu valodas apguvei Smārdes pagasta iedzīvotājiem. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1312.55 Ls, kur ELFLA finansējums- 984.41 Ls;

4. "Aprīkojuma iegāde ar kultūru saistīto aktivitāšu nodrošināšanai". Projekta ietvaros tiks iegādāts skatuves ietērps un skaņu atskaņojošās tehnikas komplekts Lapmežciema kultūras namam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 7710.00 Ls, kur ELFLA finansējums- 5782.50 Ls;

5. "Mēbeļu un  inventāra iegāde Saieta nama labiekārtošanai, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu nodroīnāšanai". Projekta ietvaros tiks iegādātas mēbeles un aprīkojums Engures saieta namam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4536.91 Ls, kur ELFLA finansējums- 3402.67 Ls.

<< Atpakaļ