Engures novads

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” ziņo par pieejamo atbalstu no Eiropas Zivsaimniecības fonda24-09-2013

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada „10.” oktobra līdz 2013.gada „10.”novembrim
4. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 1285.25 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” birojā „Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
Aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.
1. Rīcība:  „Ar vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu saistītas infrastruktūras izveide un uzlabošana no zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās”.
Pieejamais finansējums  1285.25 LVL;
Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” birojā „Pagastmāja”, Smārdes pag., Engures novads, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā www.plj.lv
Kontaktinformācija: Inga Reiniņa, e-pasts: i.reinina@inbox.lv, tālrunis: 6319244; 26416858;
 
 
 

<< Atpakaļ