Engures novads

Biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” paziņojums par pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana"10-04-2014

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada „6.” maija līdz 2014.gada „6.”jūnijam
5. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 2116 EUR.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” birojā „Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
Aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.
 
1. Rīcība:  „Ar vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu saistītas infrastruktūras izveide un uzlabošana no zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās”.
Pieejamais finansējums  2116.00 EUR ;
Projektu ieviešanas termiņi:
• Ja projektā tiek iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi vai veikta teritorijas labiekārtošana - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā;
• Ja veikta būvniecība vai rekonstrukcija - 1,5 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā.
Projekta īstenošanas termiņš nevar būt vēlāk, kā 2015.gada 1.maijs.
 
Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” birojā „Pagastmāja”, Smārdes pag., Engures novads, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā www.plj.lv
Kontaktinformācija: Inga Reiniņa, e-pasts: i.reinina@inbox.lv, tālrunis: 6319244; 26416858.

<< Atpakaļ