Engures novads

Ceļu un ielu pārbūve Milzkalnē, Durbē un Smārdes industriālajā parkā20-09-2018

Engures novada pašvaldība ir uzsākusi projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība Engures novadā” ieviešanu. Projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi Engures novadā, pārbūvējot pašvaldības autoceļus un ielas. Ceļa infrastruktūras uzlabošana plānota trīs vietās- Smārdes industriālajā parkā Milzkalnes ciematā un Smārdes pagastā ceļa posmā "Durbe - Balvas".

Smārdes industriālais parks ir bijušā padomju militārā lidlauka teritorija, kur ir piemērota komercdarbības teritorija, taču ceļu infrastruktūra ir sliktā stāvoklī. Milzkalnes ciematā vēsturiski blakus muižai ir izveidojusies ražošanas teritorija, kurā arī šobrīd darbojas uzņēmumi. Smagā tehnika un auto pārvietojas gar muižu, caur dzīvojamo māju pagalmam. Plānots izveidot Šlokenbekas un Pļavas ielas asfaltētu pieeju galvenajam autoceļam, mainot pašreizējo auto plūsmu. Trešais objekts ir Smārdes novada ceļš (A5) "Durbe – Balvas” un ceļa posms (B34) “ Jelgavas šoseja– Balvas – Brieži", kas savieno uzņēmējdarbības teritorijas ar Ventspils šoseju. Ceļš nav asfaltēts un tā nestspēja nav piemērota smago auto kustībai. Visos trīs objektos nepieciešams uzlabot ceļu infrastruktūru, lai nodrošinātu uzņēmumu turpmāko attīstību. 
 
Darbu izpildei tika rīkota iepirkuma procedūra, par kuras uzvarētāju tika atzīts būvnieks SIA „Strabag”. Darbi ir uzsākti un tos plānots pabeigt līdz 2018.gada nogalei.
Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir 584 040.17 EUR no tām 85% jeb 496 434.14 EUR tiek līdzfinansētas no ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām", 11.25% jeb 65 704.52 EUR no domes budžeta un 3.75% jeb 21 901.51 EUR no Valsts budžeta dotācija pašvaldībām. 
 

<< Atpakaļ