Engures novads

ERAF projekts: Engures ciema Ostas ielas satiksmes drošības uzlabošana, gājēju celiņa izbūve01-07-2011

Projekta Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/047/054 , š.g.20.janvārī parakstīta vienošanās starp Engures novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas reģionālā attīstības fonda(ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Engures ciema Ostas ielas satiksmes drošības uzlabošana, gājēju celiņa izbūve”.

Projekta mērķis:
Uzlabot satiksmes drošību Engures ciemā Ostas ielā, izbūvējot gājēju celiņu, tādējādi samazinot potenciālo CSN iespējamību līdz minimumam, uzlabojot satiksmes infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību esošajai un pieaugošajai satiksmes intensitātei.
Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:
1.Tehniskā projekta izstrāde- gājēju celiņa tehniskā projekta izstrāde atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam un tehniskajiem noteikumiem, tehniskā projekta būvekspertīzes veikšana.
2.Gājēju celiņa izbūve- gājēju celiņa izbūve Ostas ielā 1.5 m platumā un 766m garumā, paredzamais seguma materiāls-bruģis un 2 standartam atbilstošu gājēju pāreju ierīkošana. Būvdarbi tiek veikti atbilstoši tehniskajam projektam un būvuzņēmējs tiks izvēlēts iepirkuma procedūras rezultātā.
3.Tehniskā uzraudzība.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 53 468,36, no tām ERAF līdzfinansējums 84%  apmērā 46 116,45, valsts budžeta dotācija 2,25% -1203,03

Projektu paredzēts realizēt laika periodā no š.g.20.janvāra līdz š.g.30.augustam.

Iepirkuma procedūras rezultātā uzvarējusi ir firma SIA „Šlokenbeka”. Darbi tiek uzsākti š.g.13.jūnijā.

<< Atpakaļ