Engures novads

ESF projekts: Engures novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde02-06-2011

Engures novada dome, saskaņā ar 2010.gada 22.decembrī parakstīto līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, realizē projektu "Engures novada teritorijas attīstības plānošanas  dokumentu izstrāde"  Eiropas sociālā fonda 1.5.3.2. aktivitātes "Plānošanas reģiona un vietējo pašvaldību attīstības  plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

Projekta mērķis ir izstrādāt Engures novada integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam un Engures novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam, kas kalpos par pamatu ilgtspējīgai teritorijas attīstībai racionāli plānojot un izmantojot pieejamos resursus. Dokumentos definētie mērķi un prioritātes veicinās arī investīciju piesaisti novadam un tā uzņēmumiem.

Projekta kopējā summa - Ls 26 058, kur ESF finansējums- 100% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Engures novada integrēto attīstības programmu, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA "NK Konsultāciju birojs", savukārt Engures novada teritorijas plānojuma izstrādi, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA "Reģionālie projekti".

Engures novada integrētās attīstības programmas izstrādes beigu termiņš paredzēts 2011.gada 1.novembris, savukārt teritorijas plānojumu paredzēts pabeigt līdz 2012.gada  27.augustam.

<< Atpakaļ