Engures novads

ESF projekts: Speciālistu piesaiste Engures novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanai01-11-2011

Projekts tiek realizēts ESF 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem ”ietvaros, līgums Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/023/033

2010.gada 10.novembrī Engures novada dome parakstījusi vienošanos ar Valsts reģionālo attīstības aģentūtu par Eiropas sociālā fonda projekta "Speciāliostu piiesaiste Engures novada pašvaldibas kapacitātes stiprināšanai" ieviešanu.

Projekta mērķis: palielināt Engures novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistotpašvaldības darbības nodrošināšanā 1 ekonomistu un 1 sociālo darbinieku, tādejādi nodrošinot  kvalitatīvu un efektīvu pašvaldības finanšu plānošanu un izpildes uzraudzību un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros darbu pašvaldībā uzsākusi ekonomiste Gunta Silava un sociālā darbiniece Anna Aizupiete.

Projekta realizācijas laiks- 18 mēneši

Finansējums- kopējais projekta finansējums uz 18 mēnešiem sastāda 18500 Ls, piesaistītajiem speciālistiem 18 mēnešu periodā atalgojums, kā arī darba devēja sociālā iemaksa  tiek segta 100% no ESF līdzekļiem, papildus pašvaldība nodrošina piesaistītajiem speciālistiem vismaz 6 mēnešu ilgu darba periodu, sedzot darba atalgojumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ekonomiste Gunta Silava darba vietā:


Gunta Silava 2011.gada 31.martā pilnveidoja savas zināšanas seminārā "Publiskais iepirkums iesācējiem", saņemot apliecību Nr.08-31/03/2011.  Viens no ekonomista darba uzdevumiem ir sekot līdz iepirkumu veikšanai pašvaldībā.

Sociālā darbiniece Anna Aizupiete darba vietā:

<< Atpakaļ