Engures novads

Kādēļ nepieciešama niedru un zāles pļaušana piekrastē Bērzciemā?16-08-2019

Šajā vasarā Bērzciemā, Engures novada pašvaldībai piederošos zemes gabalos Rīgas līča piekrastē ir uzsākti piejūras zālāju atjaunošanas darbi.

Aptuveni 6 hektārus lielā, zāļainā Bērzciema piekraste atbilst Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamam biotopam Piejūras zālāji. Tas ir zālājs iesāļās augsnēs, kas veidojas lēzenos jūras krastos vietās, kuras periodiski applūst ar iesāļajiem Baltijas jūras ūdeņiem. Latvijā šis biotopa veids sastopams ļoti reti – to kopējā platība nepārsniedz 180 ha. Lielākās platības atrodas Randu pļavās Salacgrīvas pusē, Mērsragā un Bērzciemā, nelieli fragmenti sastopami arī pie Liepājas ezera, Lielupes grīvā, Daugavgrīvā un Vecdaugavā, kur iesāļie ūdeņi nonāk vējuzplūdu laikā.  Šie zālāji izceļas ar lielu augu sugu daudzveidību, jo reljefa pacēlumos tajos sastopams sausām vietām raksturīgs augājs, platībā dominē mitru un slapju vietu augu sabiedrības, zemākās vietas pārpurvojas. Zālājā sastopami augi, kuri aug tikai iesāļās augsnēs, piemēram, jūrmalas pienzāle, jūrmalas āžloks.
 
 
Jūrmalas pienzāle Glaux maritima
 
Šo zālāju veido un uztur jūras atkāpšanās un uzplūdi, taču ar laiku mitro apstākļu dēļ ieviešas ekspansīvas augu sugas – parastā niedre, augstie grīšļi, kuri rada lielu noēnojumu un pamazām izspiež visas pārējās sugas. Tāpēc ilglaicīga piejūras zālāju saglabāšanās iespējama tikai ar pastāvīgu apsaimniekošanu. Lielākā daļa no piejūras zālājiem raksturīgajiem augiem ir nelieli. Tie var izdzīvot tikai regulāri ganītās vai pļautās vietās. Tādēļ piejūras zālāji tradicionāli ir pļauti vai noganīti, tādā veidā palielinot platības ar zemu, augu sugām bagātu un ligzdojošiem bridējputniem piemērotu augāju. Pļaušana ar tai sekojošu nopļautā augāja novākšanu samazinās niedru izplatīšanos, taču tā ir tikai pirmais solis ceļā uz skaistu un kvalitatīvu, sugām bagātu piejūras zālāju. Pļaušana turpmāk jāveic katru gadu, vēlams vienu reizi jūlija beigās vai augusta sākumā.
 
Visi veicamie darbi 4 ha platībā plānoti atbilstoši jaunākajām zinātniskajām un praktiskajām atziņām, kas apkopotas grāmatās “Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā”, un ir pieejamas vietējās bibliotēkās un internetā - lasi ŠEIT!
 
Darbi norit LVAF projekta nr. 1-08/398 / 2018 “Rīgas jūras līča piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā" ietvaros. Rudenī plānots vēl vienu reizi niedres atkārtoti nopļaut, savākt un utilizēt.
 
Niedru pļaušanas izmaksas par abām reizēm ir EUR 9 196.00, no kurām EUR 8 276.40  ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums,  EUR 919.60 pašvaldības finansējums. 
 
Informāciju sagatavoja:
Kārlis Lapiņš, Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais valsts vides inspektors
Kristīne Upeniece, Engures pagasta pārvaldes projektu vadītāja
 
 
 

<< Atpakaļ