Engures novads

Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Tukuma rajona Engures pagastā01-06-2010

2009.gada 25.maijā tika parakstīta vienošanās Valsts izglītības attīstības aģentūrā par finansējuma saņemšanu Eiropas attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” (3.1.3.1.) projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Tukuma rajona Engures pagastā” Nr.2009/002/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/004 īstenošanai.

Projekta mērķis ir vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Engures vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi.

Projekta īstenošana ir no 1.janvāra 2009.gada līdz 31.janvārim 2011.gadam. Projekta kopējās izmaksas ir 98392,00 Ls. No ERAF fonda saņemtais finansējums sastāda 85% no projekta kopējās finansējuma, bet 15% sastāda pašvaldības un valsts līdzfinansējums.

Projektā bija paredzētas 2 aktivitātes: telpu renovācija un iekārtu, piederumu, aprīkojuma tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana.
 
Projekta laikā ir izremontēti, labiekārtoti un aprīkoti četri mācību kabineti dabas zinātnēs, matemātikā, fizikā un ķīmjā. Ir uzstādīta mūsdienīga aparatūra, iegādāti arī jauni mācību līdzekļi- datori, interaktīvās tāfeles,aprīkojums fizikas un ķīmijas laboratorijas darbu veikšanai.  Piesaistot finansējumu no Eiropas fonda un ieguldot pašvaldības resursus ir radīta mūsdienu standartiem atbilstoša vide skolēniem un skolotājiem, kas stimulētu sasniegt arvien labāku zināšanu kvalitāti dabaszinībās.

<< Atpakaļ