Engures novads

Noslēdzies “Engures novada pludmaļu un tām piegulošo teritoriju labiekārtošana” projekts02-07-2018

2018. gada 19. jūnijā tika parakstīts akts par Engures novada pludmaļu un tām piegulošo teritoriju labiekārtošanu nodošanu ekspluatācijā. Līdz ar to Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansētais projekts ir noslēdzies. Projekts tika realizēts Engures novada - Engures pagasta Ķesterciemā, Apšuciemā, Klapkalnciemā, Bērzciemā, kā arī Lapmežciema pagasta Ragaciemā, robežā starp Lapmežciemu un Bigauņciemu.

 

Noslēdzies “Engures novada pludmaļu un tām piegulošo teritoriju labiekārtošana” projekts

Projekta Nr. 16-08-FL01-F043.0202-000004

2018. gada 19. jūnijā tika parakstīts akts par Engures novada pludmaļu un tām piegulošo teritoriju labiekārtošanu nodošanu ekspluatācijā. Līdz ar to Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansētais projekts ir noslēdzies.

Projekts tika realizēts Engures novada - Engures pagasta Ķesterciemā, Apšuciemā, Klapkalnciemā, Bērzciemā, kā arī Lapmežciema pagasta Ragaciemā, robežā starp Lapmežciemu un Bigauņciemu.

Projekts īstenots ar mērķi veikt vides resursu izmantošanu Engures novadā, attīstot un labiekārtojot piecas pludmales-Ķesterciemā, Apšuciemā, Klapkalnciemā, Ragaciemā un robežā starp Lapmežciemu un Bigauņciemu un trīs pludmalēm piegulošās teritorijas – Bērzciemā, Ķesterciemā un Klapkalnciemā, tādējādi nodrošinot to pieejamību. Visas teritorijas, kurās tika veikti labiekārtojumi ir pašvaldības īpašumā vai valdījumā. Sakarā ar to, ka plānotie labiekārtojuma darbi tika veikti īpaši aizsargājamā teritorijā – Baltijas jūras piekrastes joslā, daļēji Natura 2000 teritorijā un Ķemeru nacionālajā parka teritorijā, tad projektā plānotie labiekārtošanas darbi tika veikti atbilstoši ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam pēc sertificēto sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinuma Nr. SE120-2016/15.

Projekta kopējā summa 240669.00, Projekta attiecināmo izmaksu summa 200 000.00EUR.

Kopumā katrā pludmalē tika uzbūvētas tualetes, kāju skalošanas vietas, informācijas plāksnes, ģērbtuves, velosipēdu novietnes, soliņi un atkritumu urnas, kā arī aktīvās atpūtas un bērnu laukumi. Pludmaļu piegulošajās teritorijās tika izveidotas stāvvietas automašīnām un notika teritorijas sakārtošana kopumā. Ar projekta palīdzību tika būtiski uzlabota Engures novada iedzīvotāju atpūtas iespējas un to kvalitāte, kā arī sakārtotās pludmales vairos tūrisma attīstību.

Projekts “Engures novada pludmaļu un tām piegulošo teritoriju labiekārtošana” tika realizēts pamatojoties uz Engures novada domes iepirkumu komisijas veiktā iepirkuma ar identifikācijas Nr. END2017/16 rezultātiem, noslēdzot līgumu ar SIA “ĢL Konsultants”.

<< Atpakaļ