Engures novads

Pabeigta ceļa „Ercmaņi – Jelgavas šoseja” pārbūve23-07-2018

Engures novada pašvaldība 2017.gada nogalē uzsāka ieviest projektu „Uzņēmējdarbības attīstība Smārdes pagastā”. Projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi Smārdes pagastā, pārbūvējot pašvaldības autoceļu posmu „Ercmaņi – Jelgavas šoseja”.

Ceļš ar Jelgavas šoseju savieno uzņēmējdarbības teritoriju, kurā darbojas divi uzņēmumi, atrodas iedzīvotāju dzīvojamās mājas un zemnieku saimniecību teritorijas, kuras izmanto ceļu, lai piekļūtu laukiem. Atbilstoši pašvaldības novērtējumam, ceļš bija neapmierinošā stāvoklī un smagās tehnikas pārvietošanās to ievērojami turpināja degradēt, tādēļ turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai bija nepieciešama piebraucamā ceļa nestspējas palielināšana. Darbu izpildei tika rīkota iepirkuma procedūra, par kuras uzvarētāju tika atzīts būvnieks SIA „Strabag”. Būvdarbi par kopējo izmaksu summu 142 176,42 EUR (ar PVN) tika veikti divos posmos – 2017. gada nogalē izveidota grants seguma pamatne un 2018. gada vasarā pabeigta asfaltbetona seguma izveide. 
Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir 143 856,90 EUR no tām 85% jeb 122 278,37 EUR tiek līdzfinansētas no ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām", 11,25% jeb 16 183,90 EUR no domes budžeta un 3,75% jeb 5 394,63 EUR no Valsts budžeta dotācija pašvaldībām. 

<< Atpakaļ