Engures novads

Pabeigts "Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā" projekts30-04-2019

Projekta mērķis bija sakopt un apsaimniekot dažādos biotopus jūras piekrastē Engures un Lapmežciema pagastā, pie Kaņiera ezera Starpiņupes iztekas Lapmežciema pagastā. Izveidot piemērotu infrastruktūru vairākās vietās (peldvietās), kā arī nodrošināt sabiedrības informēšanu par kultūrvēsturiskajām un sastopamajām dabas vērtībām sakoptajās teritorijā, izvietojot informatīvos stendus un norādes. Projekta Nr. 1-08/89/2018

Projekta rezultātā tika uzstādīta pludmales ģērbtuve un divi soliņi ar atkritumu urnu pie Kaņiera ezera Starpiņupes iztekas, nodrošinot labiekārtotu pludmali, kā arī Kaņiera ezera un Engures dienvidu piekrastes teritoriju sakopšana, ar virkni apsaimniekošanas pasākumu- graudzāļu pļaušana un kūlas novākšana, koku un krūmu apauguma samazināšana, invazīvo sugu apkarošana un atkritumu savākšana 3 projekta teritorijās - pie Engures ziemeļu mola, Lapmežciema seduma pļavas un Lapmežciema laivu piestātnes. Ragaciema sedumā uzstādīta labiekārtota moduļa tipa tualete, kas būs bezmaksas pieejama apmeklētājiem visu vasaras sezonas laiku. Gausās jūdzes abos stāvlaukumos “Kuplā priede” un “Aizrags” tika uzstādīti koka informatīvie stendi, lai apmeklētāji var iepazīties ar šajā teritorijā pieejamām dabas un kultūrvēsturiskām vērtībām. Informācijas stends Abragciema pludmalē vēstī par šeit izplūstošo saldūdens avotiņu jūras krastā, un Engures pludmalē stends iepazīstinās apmeklētājus ar pelēko kāpu un it īpaši aizsargājamo silpureni. Informatīvā plāksne tika uzstādīta ar pie Mazās Ragaciema bākas, kas saglabājusies līdz pat šodienai, lai informētu sabiedrību par tās nozīmi vēsturē un tuvumā esošajiem retajiem augiem. Savukārt, koka norobežojošā konstrukcija ir izveidota vienā no Engures noejām uz jūru - vietā, kur krasta erozijas rezultātā ir izveidojusies stāva krasta nogāze. Koka marga novirzīs apmeklētāju plūsmu uz vietu, kur var nokļūt uz pludmali pa lēzenu nogāzi.
 
Ar projekta palīdzību tika būtiski uzlabota Engures novada iedzīvotāju atpūtas iespējas un to kvalitāte, kā arī sakārtotās pludmales vairos tūrisma attīstību.
 
Projekta teritorijas tika apsekotas kopā ar DAP ekspertu Kārli Lapiņu, kas arī projekta realizācijas laikā uzraudzīja darbus, lai viss notiktu saskaņā ar noteikumiem, ņemot vērā, ka Kaņiera ezers atrodas ĶNP teritorijā.
 
Projekts tika realizēts ar LVAF līdzfinansējumu 35179,72EUR apmērā un pašvaldības ieguldījumu 3908,40EUR apmērā, kopā sastādot 39088,12EUR bez PVN. 
 
Projekta tika realizēts laika posmā no 01.05.2018.-30.04.2019.

Madara Kundziņa
Lapmežciema pagasta pārvaldes projektu vadītāja
 
 
 
 
 
 
 

<< Atpakaļ