Engures novads

„Partnerība laukiem un jūrai” aicina iesniegt projektus ELFLA un EJZF finansējuma apguvei 1. kārtas aktivitātēm!18-03-2016

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Eiropas lauksiamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

 
1.
 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 2.maijam
Projektu maksimālais īstenošanas termiņš: infrastruktūras(būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no  LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu .
 
2.
 
1.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 1.mērķim “Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” ir  380 000 EUR
 

<< Atpakaļ