Engures novads

Pašvaldības ceļa „Ercmaņi – Jelgavas šoseja” pārbūve15-09-2017

Engures novada pašvaldība ir uzsākusi ieviest projektu „Uzņēmējdarbības attīstība Smārdes pagastā”. Projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi Smārdes pagastā, pārbūvējot pašvaldības autoceļu posmu „Ercmaņi – Jelgavas šoseja”.

Ceļš ar Jelgavas šoseju savieno uzņēmējdarbības teritoriju, kurā darbojas 2 uzņēmumi, atrodas iedzīvotāju dzīvojamās mājas un zemnieku saimniecību teritorijas, kuras izmanto ceļu, lai piekļūtu laukiem. Atbilstoši pašvaldības novērtējumam, ceļš ir neapmierinošā stāvoklī un smagās tehnikas pārvietošanās to ievērojami turpina degradēt, tādēļ turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai ir nepieciešama piebraucamā ceļa nestspējas palielināšana. Darbu izpildei tika rīkota iepirkuma procedūra, par kuras uzvarētāju tika atzīts būvnieks SIA „Strabag”. Darbus plānots veikt divos posmos – grants seguma pamata izveide 2017.gadā un asfaltbetons seguma izveide 2018.gada vasarā.
Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir 143 856,90 EUR no tām 85% jeb 122 278,37 EUR tiek līdzfinansētas no ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām", 11,25% jeb 16 183,90 EUR no domes budžeta un 3,75% jeb 5 394,63 EUR no Valsts budžeta dotācija pašvaldībām.
 

<< Atpakaļ